Zarządzenie Nr 35/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 listopada 2006r.

 

 

w sprawie:  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

 

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z zarządzeniem Nr 34/2006 Wójta Gminy Kleszczewo dnia 08 listopada 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r. zmienionym Zarządzeniem Nr 15/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2006r., Zarządzeniem nr 24/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 września 2006r., Zarządzeniem nr 27/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2006r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 314.434 zł (w załączniku nr l )

Dochody po zmianie wynoszą                                                     1.647.580 zł

w tym:

- wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego                                      1.630.999 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                        16.581 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

2. Zwiększa się wydatki o 314.434 zł (w załączniku nr l)

Wydatki po zmianie wynoszą                                                      1.647.580 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.630.999 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                       16.581 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.