ZARZĄDZENIE Nr 34/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 listopada 2006r.

 

 

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VI/228/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r, Uchwałą Nr XL VII/232/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem Nr 20/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VIII/23 7/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia O 5 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Zarządzeniem Nr 26/2006 Wójta gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r oraz Uchwałą Nr L/249/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji celowej oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. "W § 1 ust 1" zwiększa się dochody o 350.466 zł

Dochody po zmianie wynoszą                                                                 13.801.088 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

w tym:

"W § 1 ust 1 tiret pierwsze"

zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 314.434 zł.

 

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.647.580 zł (Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

3. "W § l ust 2" zwiększa się wydatki o 350.466 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                  15.568.141 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

w tym:

 

"W § l ust 2 tiret trzecie"

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 314.434 zł.

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.647.580 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia)

 

"W § l ust 2 tiret dziewiąte"

Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 13.417 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą                       4.339.960 zł

(§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.