Zarządzenie nr 33/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 26 października 2006r.

 

 

W sprawie: zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 54/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo zmienionym Zarządzeniem Nr 4212005 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 października 2005r wprowadza się następujące zmiany oraz Zarządzeniem Nr 1012006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W załączniku Nr 2 - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy, zmiany wg załącznika Nr 1 do ni niej szego Zarządzenia

 

2. W załączniku Nr 3 - Zakładowy plan kont dla budżetu gminy, zmiany wg załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.