Zarządzenie Nr 32/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 26 października 2006r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

 

 

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr L/249/2006 Rady Gminy Kleszczewo dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r. zmienionym Zarządzeniem Nr 15/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2006r., Zarządzeniem nr 24/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 września 2006r.oraz Zarządzeniem nr 27/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 144.932 zł (w załączniku nr l i 2)

Dochody po zmianie wynoszą                                                     1.333.146 zł

w tym:

- wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego                                     1.316.565 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                       16.581 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

2. Zwiększa się wydatki o 144.932 zł (w załączniku nr l i 2)           

Wydatki po zmianie wynoszą                                                      1.333.146 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.316.565 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                        16.581 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego Zarządzenia)

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.