ZARZĄDZENIE Nr 31/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 27 października 2006 roku

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i  oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1531 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu OC w celu zaszeregowania go do odpowiedniej kategorii w następującym składzie:

 

1. Dawiskiba Jacek

2. Baranowski Roman

3. Bezler Leszek

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.