ZARZĄDZENIE Nr 26/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 września 2006r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV /218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VI/228/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r, Uchwałą Nr XLVII/232/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 czerwca 2006r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Zarządzeniem Nr 20/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. oraz Uchwałą Nr XL VIII/23 7/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie planu dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem dotacji celowej oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. "W § 1 ust 1" zwiększa się dochody o 34.580 zł

Dochody po zmianie wynoszą                                                                12.930.622 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego Zarządzenia)

 

w tym:

"W § l ust 1 tiret pierwsze"

zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 26.600 zł.

 

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą                                   1.188.214 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

2. "W § 1 ust 2" zwiększa się wydatki o 34.580 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                 14.641.850 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

w tym:

"W § l ust 2 tiret trzecie"

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 26.600 zł.

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.188.214 zł

(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

"w § 1 ust 2 tiret dziewiąte"

Zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3.186 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą                                               4.249.381 zł

(§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenie nr 26

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 29 września 2006r.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki z przeznaczeniem na:

• w rozdziale 85212 uzupełnienie planu na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

• w rozdziale 85214 dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa

• w rozdziale 85295 dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

Przesunięto plan wydatków między paragrafami celem poprawnego realizowania dalszych wydatków.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz