Zarządzenie Nr 24/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 07 września 2006r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami' na 2006r.

 

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr XL VIII/237/2006 Rady Gminy w Kleszczewie dnia 05 września 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r. zmienionym Zarządzeniem Nr 15/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 128.565 zł (w załączniku nr l)

Dochody po zmianie wynoszą                                                     1.161.614 zł

w tym:

- wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego                                     1.160.865 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                           749 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

2. Zwiększa się wydatki o 128.565 zł (w załączniku nr 1)

Wydatki po zmianie wynoszą                                                      1.161.614 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.160.865 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                           749 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.