ZARZĄDZENIE NR 22/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 01 września 2006r.

 

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie określonego w załączniku nr l do Uchwały Nr XLI/239/02 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 czerwca 2002r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 48/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz Zarządzeniem Nr 21/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.