ZARZĄDZENIE Nr 20/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 05 lipca 2006r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

Na podstawie § 9 Uchwały Nr XL1198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., Uchwałą Nr XL VI/228/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r., oraz Uchwałą Nr XL VII/232/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu:

 

1. "W § 1 ust 2" zmienia się plan wydatków budżetowych według załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

2. "W § 1 ust 2 tiret dziewiąte"

Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 12.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynoszą 4.253.604 zł

(§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130,4170)

 

3. "W § 1 ust 2 tiret jedenaste"

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 7.000 zł

 - wydatki majątkowe po zmianie wynoszą  5.967.813 zł

 

§2

 

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2006r.

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 lipca 2006r.

 

Zmianę planu wydatków wprowadzono na podstawie wykonania budżetu za I półrocze. W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków ze środków własnych Gminy.

Zmiana w dziale 750 spowodowana jest stanowiskiem Krajowej Rady RIO dotyczącym wypłaty trzynastki za rok 2005 i 2004 pracownikom, którym wcześniej - niezgodnie z Konstytucją - prawo do niej odebrano.

Zmianę w dziale 801 i 854 wprowadzono na wniosek Dyrektora jednostki budżetowej.

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz