Zarządzenie Nr 15/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 29 marca 2006r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

 

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr XLIV/218/2006 Rady Gminy w Kleszczewie dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmniejsza się dochody o 223.531 zł

Dochody po zmianie wynoszą                                                     1.033.049 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.032.300 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                            749 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

2. Zmniejsza się wydatki o 223.531 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                      1.033.049 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.032.300 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

 - Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                           749 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.