Zarządzenie nr 10/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 lutego 2006r.

 

 

W sprawie: zmiany przyjętych zasad polityki ,rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (dz. U. Z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), art. 14 ust 2 i 3 ustaw3y z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003r. Nr 15 poz. 148), § 11, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752)oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 128 poz. 1069 zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 54/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2004r w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo zmienionym Zarządzeniem Nr 42/2005 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 października 2005r wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W załączniku nr 2 - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy wg zmian wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

2. W załączniku nr 6 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem O 1 stycznia 2006r.