ZARZĄDZENIE Nr 3/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 02 stycznia 2006r.

 

w sprawie: upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Upoważniam Panią Mirosławę Radzińską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 

2. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i może być w każdej chwili cofnięte.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.