ZARZĄDZENIE Nr 2/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 02 stycznia 2006r.

 

 

w sprawie : upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

Na podstawie art. 110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Upoważniam Panią Mirosławę Radzińską - Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

2. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i może być w każdej chwili cofnięte.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.