ZARZĄDZENIE  Nr  41/2006

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży 

                      w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego

 

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 ze zmianami) Uchwały nr XLVII/230/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.06.2006 r. i Uchwały nr XLIX/243/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia  27.09.2006 r.  zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Kleszczewo, Zimin i Krerowo przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

 

Nr geodez.

działki

Księga wieczysta

Powierz-chnia w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

Kleszczewo

 

 

 

 

 

119/7

17728

874

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

 30.590,00 + VAT

119/11

17728

942

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

32.970,00 + VAT

Zimin

 

 

 

 

 

14/1

17772

1129

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie wzdłuż drogi powiatowej

 45.160,00 + VAT

14/2

17772

1097

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie wzdłuż drogi powiatowej

 43.880,00 + VAT

14/3

17772

1100

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie wzdłuż drogi powiatowej

 44.000,00 + VAT

14/4

17772

1061

nieruchomość niezabudowana, uzbrojenie wzdłuż drogi powiatowej

 42.440,00 + VAT

Krerowo

 

 

 

 

 

204/7

26581

738

nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona i zakrzewiona,

uzbrojenie wzdłuż drogi powiatowej 

30.996,00 + VAT

 

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  09 lutego 2007 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po 09 lutym 2007 r..

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.