ZARZĄDZENIE  Nr  25/2006

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 września 2006 r.

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży 

                     drodze pisemnego przetargu nieograniczonego

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XLVII/230/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.06.2006 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Kleszczewo i Komorniki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

 

Kleszczewo

 

Nr geodez.

działki

Księga wieczysta

Powierz-chnia w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

119/8

17728

1066

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

 37.310,00 + VAT

119/12

17728

934

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

32.690,00 + VAT

119/13

17728

964

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

33.740,00 + VAT

119/14

17728

872

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

30.520,00 + VAT

 

Komorniki

 

Nr geodez.

działki

Księga wieczysta

Powierz-chnia w m2

               Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

37/7

22972

1225

nieruchomość niezabudowana woda, gaz, energia elektryczna,

telefon wzdłuż drogi

49.000,00 + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  10 listopada  2006 r.

 

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po  10 listopada  2006 r..

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.