ZARZĄDZENIE  Nr  19/2006

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 lipca  2006 r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia  wykazu   nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat , w  drodze przetargu ofertowego nieruchomości rolne opisane poniżej:

 

Krzyżowniki

 

Nr geodez.

działki

Pow.  w ha

Opis nieruchomości

Wysokość

czynszu w q żyta

30/5

8,8298

     rola  kl. III a –

              kl. III b – 3,6405 ha

       kl. IV a – 0,4599 ha

     łąka  kl. III    0,0440 ha

43,65

 

Tulce

 

Nr geodez.

działki

Pow. w ha

Opis nieruchomości

Wysokość

czynszu w q żyta

57

0,34

rola  kl. IV a – 0,30 ha

         kl. V      - 0,04 ha

1,28

 

§ 2

 

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na wydzierżawienia  nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsza zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.