Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2008r. wg Uchwały Nr XIV/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

15.442.870 zł

po stronie wydatków

18.286.996 zł

deficyt budżetu

2.844.126 

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

 % wykona-nia planu

Struktura % wykonania

1

Subwencje

4.728.445,00

4.728.445,00

100,00

29,57

2.

Dochody własne

8.305.922,00

9.022.019,00

108,62

56,42

3.

Dotacje  na zadania celowe par 2010

1.810.155,00

1.670.673,91

92,29

10,45

4.

Dotacje na zadania własne par 2030

349.822,00

308.747,29

88,26

1,93

5.

Dotacje  i środki z innych źródeł     par. 2008, 2009, 2310,  2710, 6260, 6290 i 6300 

248.526,00

260.216,76

104,70

1,63

 

Razem

15.442.870,00

15.990.101,96

103,54

100,00

 

w tym:

 

 

 

 

 

Dochody bieżące

14.498.020,00

15.080.376,22

104,02

94,31

 

Dochody majątkowe

944.850,00

909.725,74

96,28

5,69

 

 

1. Subwencje

Znaczącą pozycję budżetu stanowią subwencje  wykazywane w dziale 758. tj.:

-             4.085.991 zł część oświatowa subwencji ogólnej,

-                637.307 zł subwencja wyrównawcza

-                    5.147 zł część równoważna.

Subwencje otrzymaliśmy w 100%.

 

2. Dochody własne

W dziale 020  Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnoszona jest przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie planu wynosi 80,33%.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 96,06% planu.  Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  5.857,16 zł, a zaległość dotyczy jednej  osoby i wynosi 818,97 zł. Jest to zaległość z 2008r.  Należność została uregulowana  17 lutego  2009r.

W paragrafie 0750 księgowane są wpłaty za: 

·          najem lokali mieszkalnych  wpłynęło 10.836,29 zł, zaległość  wynosi        261,53 zł i dotyczy 4 osób. Do Dnia 11.02.2009r. zaległość została uregulowana.  Oddanych w najem na dzień  31.12.2008r. było  10 mieszkań.

·          dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą wpłacono 151.059,98 zł.  Wynajmowanych jest 15 lokali i dwie osoby dzierżawią grunt.  Zaległości wymagalne wynoszą 6.190,52 zł i dotyczą 2 osób.  Na zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki. Do dnia 11.02.2009r. z zaległości uregulowana została kwota 266,63 zł.

·          dzierżawę gruntów ornych 13.315,33 zł.

 

W paragrafie 0760 zaksięgowano wpłatę w wysokości 19.830 zł za przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Opłatę wnosiła jedna osoba za działkę nr 15/40 o powierzchni 778m2. Jest to opłata jednorazowa, plan wykonany w wysokości 100,15%.

 

W paragrafie 0770 zaewidencjonowano wpłatę  raty za wykup mieszkania komunalnego w wysokości 1.727,06 zł. Ze sprzedaży  11 działek o łącznej powierzchni  8.229m2 uzyskano dochód  netto  713.204 zł.

Zrealizowane odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych wynoszą 987,41 zł  (paragraf 0920).

 

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 ujęte są dochody w wysokości 624,25 zł co stanowi 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz  udostępniania danych osobowych. Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty za kserowanie dokumentów.  Plan wykonany został na poziomie 73,82%. Należności w tym rozdziale wynoszą 1378,60 zł.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 109,43%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

O wysokości dochodów w rozdziale 75615 i 75616 decyduje  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

 

 

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie.

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

154.619,89

203.187,00

963,00

17,00

- rolny

364.536,39

 

2.688,00

755,00

- od środków     

   transportowych

84.377,62

30.304,00

 

 

- od spadków i darowizn

 

 

 

4.382,00

Razem

603.533,90

233.491,00

3.651,00

5.154,00

 

Zwolnienia w kwocie 233.491,00 zł dotyczą Zakładu Komunalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej i majątku Gminy.

 

Na dzień 31.12.2008r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 31.12.2008r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

19.753,00

942,641,36

2,10

 

 

 

 

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

48.840,58

518.608,36

9,42

- rolny                       (rozdz.75616)

18.163,10

538.002,82

3,38

-  leśny                      (rozdz.75616)

6,00

188,00

3,19

- od środków transportowych (rozdz.75616)

4.433,00

95.358,00

4,65

Razem

91.195,68

2.094.798,54

 

 

W zaległościach w podatku od nieruchomości  (rozdział 75615) występuje dodatkowo kwota 6.915,60 zł, która została wpisana na  hipotekę przymusową podatnika. Do dnia 17.02.2009r. z zaległości została spłacona kwota 34.727,16 zł.

W   2008r. wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 3.525,83 zł  i   383 upomnienia.

 

Na dzień 31.12.2008r. należności  wymagalne ściągane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

Podatek

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 30.06.2008r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- podatek od działalności gospodarczej    

   (rozdział 75601

10.792,20

2.184,82

20,24

- podatek od czynności cywilnoprawnych

   (rozdział 75615)

196,60

59.376,28

0,33

- podatek od czynności cywilnoprawnych

   (rozdział 75616)

178,33

686.820,28

0,03

Razem

11.167,13

748.381,38

1,49

Analizując wykonanie planu w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że znaczne przekroczenie w wykonaniu planu występuje w pozycjach podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Dane do wykonania budżetu w tych pozycjach wprowadzane są na podstawie otrzymywanych z Urzędów Skarbowych kwartalnych sprawozdań.

 Rozdziale 75615, paragrafie 0590 wykazana jest  opłata koncesyjna  w wysokości 2.521 zł od Energii Zachód z Warszawy. Opłata wpłynęła w  dniu 31.12.2008r. dlatego nie jest ujęta w planie budżetu.

 

W rozdziale 75618 w paragrafie 0410 przyjęto wpłaty z opłaty skarbowej na wartość 25.594 zł, wykonanie wynosi 102,38% planu. W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach. Wykonanie w tym paragrafie wynosi  114,59% planu. 

W paragrafie 0490 ujęte zostały:

·          opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 6.600,00 zł

·          opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 29.489,80 zł

·          opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 474.424,21 zł.   

      Należności wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 30.285,91 zł w tym:  

·          zaległości od 5 osób w łącznej wysokości  30.195,41 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.  Na  kwotę 1.721,76 zł  posiadamy wyrok z klauzulą wykonalności.  Sprawa została powtórnie skierowana do komornika. W dniu 15.01.2009r. wpłacona została kwota 4.960 zł. Na zaległość w kwocie 6.338,80 zł wysłany został tytuł wykonawczy. Na kwotę   17.174,85 wysłano  wezwania do zapłaty.

·          zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 90,50 zł za 2 decyzje. Z zaległości w dniu 12.01.2009r. została uregulowana kwota 78 zł. Pozostała do uregulowania zaległość z grudnia 2008r. na kwotę 12,50 zł.

Występujące należności  w paragrafie 0490 wpłynęły na stosunkowo niskie wykonanie planu, które wynosi 90,89%.

W paragrafie 0690 i 0920 wpłynęły dochody stanowiące zwrot kosztów wezwania do zapłaty i odsetki  z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

W rozdziale 75621 wykazany jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie w tej pozycji wynosi 111,75% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan  w rozdziale zrealizowany był na poziomie 108,74%. Wykonanie w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do 2007r. wzrosło  o 22,32 %, a podatku od osób fizycznych o 35,72%.

 

 

Dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia, występują w rozdziale 75814. Plan w rozdziale wykonany został na poziomie 132,65%. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 Gmina Kostrzyn zwróciła środki dotyczące budowy schroniska dla psów 10.715,15 zł, Zakład Komunalny wpłacił 56.121,65 z tytułu rozliczenia za 2007r. dotacji na inwestycje,  otrzymaliśmy zwrot nakładów od Centrum Kształcenia na Odległość 12.000 zł, zatrzymaliśmy dwa wpłacone wadia za nie przystąpienie do aktów notarialnych związanych ze sprzedażą gruntów, wpłynęło odszkodowanie za poniesioną szkodę huraganową, wpłynęła kwota 278.955,66 zł z niezrealizowanych wydatków niewygasających.  Pozostała kwota to prowizje od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych i różnice z zaokrągleń deklaracji dotyczącej podatku VAT.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody własne ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, wpłata z Przedszkola za udział w remoncie dachu 13.125,83 zł  oraz prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – opłata stała oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.594,35 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. 

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty to 7.224 zł przeznaczone są na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

 

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 otrzymaliśmy 254,52 zł z innych Gmin z ściągniętych należności dotyczących funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne w rozdziale 85212 stanowią kwotę 108.669,25 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Mimo stałej współpracy z komornikiem nie udało się wyegzekwować należności. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe oraz wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  w paragrafie 0929 zaksięgowano uzyskane odsetki przy realizacji programu  „Nie bój się nie lękaj się” współfinansowanego ze środków  z Unii Europejskiej,  budżetu państwa i gminy. 

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 ewidencjonowane są dochody uzyskane przez Zespoły Szkół  ze stołówek szkolnych za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych. Uczniowie szkół i przedszkoli korzystają z tych samych stołówek szkolnych tj. w Kleszczewie i Tulcach.

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zakład Komunalny rozliczył się ze środków obrotowych za 2007r. przekazując do budżetu 10.965,68 zł. W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, która przekazywana jest do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Plan został wykonany na poziomie  162,36%.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 30.147,87 zł co stanowi 107,10% planu. Wymagalne należności to kwota 3.870,92 zł. Zaległości dotyczą 3 osób i osoby te zostały powiadomione o zobowiązaniach. W ciągu roku na  wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.  Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 121,23 zł odsetek. 

Z zobowiązań do dnia 12.02.2009r została uregulowana kwota 1.932,68 zł.

 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

      Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia  planu

Cel dotacji

01095

267.114

267.112,99

100,00

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

43.700

43.700,00

100,00

- na zadania z zakresu administracji rządowej  

  głównie USC, ewidencja ludności

75101

741

741,00

100,00

- na prowadzenie rejestru wyborców

85212

1.315.600

1.176.969,33

89,46

- na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

2.400

2.070,19

86,26

- na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

85214

11.100

10.580,40

95,32

- na zasiłki socjalne  i na wypłatę składek    

  na  ubezpieczenie  społeczne  dla 

  określonych osób pobierających zasiłki z 

  pomocy społecznej oraz

85214

169.500

169.500,00

100,00

na pokrycie klęski suszy

 

1.810.155

1.670.673,91

92,29

Razem

Dotacje otrzymaliśmy w 100%. Na koniec roku dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do dysponenta środków.

 

4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

80101

13.160

7.543,89

57,32

- nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie od  stycznia do sierpnia 2008r.- zakończenie dwuletniego programu pilotażawego

80195

46 868

33.939,00

72,41

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

85214

90 635

90.635,00

100,00

-  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85219

91.479

91.479,00

55,68

-  utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

26.207

26.207,00

100,00

-  dożywianie uczniów w szkole

85415

6.340

5.388,20

85,00

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

85415

75.133

53.555,20

71,28

-  pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

 

349.822

308.747,29

88,26

Razem

 

Dotacje otrzymaliśmy w 100%. Na koniec roku dotacje zostały rozliczone i niewykorzystane kwoty zwrócone do dysponenta środków.

 

 

5. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2008,  2009, 2310, 2710, 6260, 6290, 6300)

 

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

01010

20.000

20.000,00

partycypacja w kosztach budowy wodociągu do nowych działek w Ziminie.

60016

102.600

102.900,00

Dofinansowanie budowy drogi w Markowicach z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zakres zadania wykonano i rozliczono w 2007r. i 2008r.

60016

20.000

20.000,00

partycypacja w kosztach budowy drogi do nowych działek w Ziminie.

60016

28.000

28.000,00

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego do budowy chodnika w Bylinie.

80104

55.400

68.477,82

Dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik  i Kostrzyn za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy

75412

1.400

1.400,00

Pomoc ze Starostwa na zakup sprzętu pożarniczego 

85295

3.500

3.500,00

Środki pozyskane z Banku Zachodniego WBK ze Środy.

85395

17.626

15.938,94

Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej 15.052,73 zł  i  środków budżetu państwa 886,21 zł na realizację programu  Kapitał ludzki – Nie bój się, nie lękaj się – wypłyń na głębię.

 

248.526

260.216,76

Razem

 

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 15.990.101,96 zł co stanowi 103,54% planu. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

 

 

Wydatki majątkowe -  inwestycje i zakupy inwestycyjne.

 

Roz- dział

Nazwa zadania

Plan

 

Wykonanie

01010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez  Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek III etap.  Wykonano mapy geodezyjne. Fakturę za projekt  techniczny  wystawiono w dniu 16.02.2009r. 

55.900,00

55.900,00

60016

Budowa ulic w Tulcach.

Zakończono budowę  ulic Kalinowej, Jałowcowej, Mahoniowej, Liliowej, Jaśminowej i Orzechowej w Tulcach.  Podpisana jest umowa na  budowę  ulicy Poznańskiej.

Wydatki niewygasające. Fakturę za projekt  techniczny wystawiono w dniu 16.02.2009r. 

Wydatki niewygasające

2 712 500,00

2.085.342,07

 

 

 

 

 

238.000,00

60016

Budowa drogi Markowice Zmysłowo. Zakończono budowę zaplanowanego odcinka drogi.

198.100,00

196.261,68

60016

Utwardzenie dróg na nowych  terenach inwestycyjnych.

Drogi zostały utwardzone głównie  w Gowarzewie na wartość  546.401,40, Krzyżownikach na  12.918,33 zł  oraz Tulcach na 36.309,15 zł

Wydatki niewygasające

886.276,00

608.389,53

 

 

 

267.000,00

60016

Nakładka drogi w Szewcach 400m. Zadanie wykonane.

Do wykonania pozostało uporządkowanie poboczy drogi.

70.050,00

53.000,00

17.024,00

60016

Budowa chodnika w Bylinie  zadanie zakończone.

137.126,00

129.985,34

60016

Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 3330P na odcinku Krzyżowniki - Śródka wraz z oświetleniem

Wykonany został projektu techniczny na wartość 29.280 zł.  Do wykonania projekt oświetlenia 

Wydatki niewygasające

39.650,00

29.280,00

 

 

 

10.370,00

60016

Budowa chodnika w Komornikach. Środki z Samorządu Wsi niewystarczające do rozpoczęcia zadania.

7.967,00

7.967,00

60016

Budowa chodnika w Śródce

W tym 10.000  to środki z Samorządu Wsi niewystarczające do rozpoczęcia zadania.

21.5000,00

21.500,00

60016

Budowa drogi Zimin Nowy Świat – opracowywany jest projekt

17.080,00

17.080,00

60016

Wykup dróg. Na podstawie porozumień Gmina wykupuje drogi na nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo.

Wydatki niewygasające

20.000,00

5,00

 

13.134,00

71095

Projekt zagospodarowania terenu przy    OSP w Gowarzewie.

18.300,00

18.300,00

75023

Uzupełnienie wyposażenia

Zakupiono sprzęt konferencyjny, komputery, program Corel

Wydatki niewygasające

57.250,00

23.354,63

 

33.800,00

75412

Instalacja CO w OSP Śródka . Zadanie zakończone

910,00

910,00

Roz- dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

75403

Urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów. W miesiącu lipcu zakupiono urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów – dla Policji.

8.540,00

8.540,00

80101

Interaktywny zestaw multimedialny,  2 notebooki PC, patelnia elektryczna.

15.750,00

15.731,97

80110

10.250,00

10.246,54

80146

zakup kserokopiarki 

4.087,00

4.087,00

80195

Pomoce dydaktyczne . Sprzęt nagłaśniający zakupiono z okazji 170- lecia szkoły w Kleszczewie.

5.000,00

4.994,00

85212

Uzupełnienie sprzętu

4.500,00

4.064,68

85219

Uzupełnienie wyposażenia zakup komputera.

2.069,00

2.050,82

90015

Budowa oświetlenia ulicznego

Wykonano oświetlenia na ul. Lipowej w Gowarzewie, Piaskowej w Kleszczewie, na skrzyżowaniu dróg w Nagradowicach, Kalinowej, Fiołkowej, Konwaliowej i Krokusowej w Tulcach oraz w Bylinie.

170.000,00

159.641,41

90017

Wodociąg nowe tereny inwestycyjne – zadanie realizuje Zakład Komunalny

522.070,00

364.393,66

90017

Hydrofornia Gowarzewo - modernizacja

100.000,00

100.000,00

90017

Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach

(rejon rzeki  Kopli)  - zadanie zostanie wykonane po uregulowaniu stanu własnościowego istniejącego odcinka wodociągu – rozmowy z Syndykiem w toku.

100.000,00

 

90017

Przebudowa wodociągu w Krzyżownikach.  W 2009r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej

20.000,00

 

90017

Zakup samochodu  ciężarowo-osobowego. Po rozeznaniu rynku wydano niższą kwotę na zakup.

60.000,00

48.012,35

90017

Termomodernizacja budynków Zakładu Komunalnego

Zakupiono bramy wjazdowe na halę.

60.000,00

32.754,80

 

90017

Zakup wiaty przystankowej miejscowości Bylin.  Budowę chodnika zakończono w grudniu 2008r. W 2009r. zakupiona zostanie wiata.

3.000,00

 

92114

Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury – opracowanie projektu.

60.512,00

60.512,00

92601

Budowa boiska ORLIK w Tulcach – opracowanie projektu

41.724,00

41.724,00

92601

Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie - projekt

7.320,00

7.320,00

92601

Budowa kompleksu sportowego w Ziminie

6.039,00

6.039,00

92695

Plany odnowy wsi

Opracowany i uchwalony został plan odnowy dla wszystkich miejscowości Gminy.  Opracowane zostały projekty placów zabaw.

85.884,00

30.982,84

54.000,00

 

Razem

5.529.354,00

4.781.698,32

 

Wydatki wpisane kursywą to wydatki niewygasające z końcem 2008r.

                                                          

 

 

                                                                      

Wydatki bieżące łącznie -   plan   12.757.642,00 zł  wykonanie  12.112.509,29 zł w tym:

Lp

Treść

Rozdział/paragrafy

Plan

Wykonanie

1

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Paragrafy 4010, 4040, 4100, 4110, 4120,  4130, 4170.

5.046.397,00

4.972.701,83

2

Dotacje

w tym:

 

2.196.604,00

2.104.874,02

a

Podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty

80101/2590

456.847,00

466.847,00

b

Podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty

80104/2540

215.100,00

215.055,58

c

Podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty

80104/2590

18.000,00

17.664,00

d

Podmiotowa dla instytucji kultury

92114/2480

92116/2480

596.246,00

596.246,00

e

Przedmiotowa dla zakładu budżetowego

90017/2650

678.811,00

678.811,00

f

Celowa za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym

80104/2310

33.500,00

28.125,62

g

Celowa dla Starostwa na likwidację azbesty na terenie Gminy Kleszczewo

90095/2320

30.000,00

11.024,82

h

Celowa na zadanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

80195/2820

7.100,00

7.100,00

i

Celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120/2720

10.000,00

10.000,00

j

Celowa na zadania w zakresie sportu masowego

92695/2820

84.000,00

74.000,00

3

Wydatki na obsługę długu

75702/8070

140.000,00

138.255,93

 

Powyższe pozycje opisane są w poniższych działach.

 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 99,93%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za cztery raty wpłaconego podatku rolnego.  W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2008r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 261.875,48 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

 

W dziale 600 Transport i łączność – Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne  wydatki bieżące wykonane  w wysokości 132.245,74 zł co stanowi 72,28% planu (paragraf 4210, 4270 i 4300)  środki przeznaczono między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 46.278,30 zł oraz na utwardzenie, profilowanie i naprawę dróg. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne pozostały niewykorzystane  środki na zimowe utrzymanie dróg.

 

W dziale 630 Turystyka – wydatki wykonane zostały w kwocie 3.172,17 zł. co stanowi 63,44% planu. Są to środki na dofinansowanie wypoczynku mieszkańców Gminy głównie dzieci szkolnych. Plan z tego rozdziału głównie jest realizowany w okresie wakacyjnym. Wszystkie wnioski o dofinansowanie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 58,82%. Nie została wykonana naprawa kominów na budynku w Markowicach. Odbyły się trzy wizje z wykonawcami, wszyscy jednoznacznie oświadczyli, że zakres prac jest zbyt mały.

Wymieniono drzwi na  klatce  schodowej w budynku  w Ziminie 1.385,17 zł, zapłacono za wymianę ogrzewania w lokalu w Markowicach, za usługi kominiarskie oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków i przegląd techniczny.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 94,70% planu.

W rozdziale 71004 plan zagospodarowania przestrzennego pokryto kserowania dokumentów jako załączniki do Uchwały Rady Gminy. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, w rozdziale 71095  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wycena nieruchomości). W rozdziale tym przyjęto wydatki niewygasające na kwotę 4.059,00 na zlecone w 2008r. prace związane z wyceną nieruchomości.

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  98,05% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych,  delegacji służbowych. Wszystkie wydatki pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, biurowych, wynajem autobusu, szkolenie.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba  zatrudnionych za 2008 wynosiła 21 etatów. Z wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki dla pracownika obsługującego zebrania wiejskie na poszczególnych wsiach oraz sprzątanie Urzędu w czasie urlopu sprzątaczki.

Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki 11.877,54 zł, środki czystości, szafy, materiały na montaż masztów,  zakup flag, prenumeratę gazety. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryto wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników oraz  nowo przyjętego pracownika. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 57.614,07 zł, opłaty pocztowe 26.722,23 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotycząca programów komputerowych 34.178,30 zł,  czyszczenie chodniczków wejściowych, utrzymanie BIP, ogłoszenia prasowe. W wydatkach które nie wygasają z upływem 2008r. przyjęto wykonanie strony internetowej 3.669 zł oraz Lokalnej Strategii Rozwoju gminy II część 5.075 zł. W paragrafie 4420 opłacono dwa wyjazdy zagraniczne pracowników.  Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis na etat pracownika w 2008r wynosi  906,61 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na opracowanie logo Gminy, zakup nagród za najładniejszą iluminację świąteczną, kontynuacje prezentacji ofert inwestycyjnych w serwisie www.ofertyinwestycyjne.pl, wniesiono opłatę za udział w konkursie Gmina „Fair Play”, zakupiono program informacyjny dotyczący połączeń komunikacyjnych wapinfo  dla turystów i mieszkańców, opłacono reklamę w gazecie i Panoramie Firm, zapłacono za opracowanie folderu, za torby reklamowe i teczki z logo Gminy, zakupiono książki „Tulce dawniej i dziś”, sfinansowano udział w Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej,  pokryto  koszty przejazdu autobusowego zespołów Stokrotki i Kleszczewianki na występy zespołów śpiewaczych do Śremu i Sielinka.

W rozdziale 75095 wydatki ponoszone są w związku z działalnością  jednostek pomocniczych – Sołectw. Wydano środki między innymi na: diety dla sołtysów, opłaty za telefony komórkowe,  za udział w turnieju i zakup gazety sołeckiej.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  Wykonanie w dziale wynosi 741 zł co stanowi 100% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa  programu komputerowego, zakup papieru). Zadanie finansowane z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 w miesiącu lipcu zakupiono celem przekazania do użytkowania do Policji urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu w rozdziale  zostało zrealizowane na poziomie 95,70%. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 20.180,64 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono paliwa za 8.322,55 zł, mundury, ubrania bojowe, obuwie, hełmy i czapki 9.945,00 zł, prostownik 1.830 zł, kompresor za 1.568 zł, akumulatory 1.750,01 zł, centralę systemu sygnalizacji włamaniowej 1.500 zł, puchary, napoje, antenę do radiotelefonu. Z paragrafu 4300 pokryto koszty związane z obchodem 70 lecia OSP Komorniki 2.626,77 zł, usług kominiarskich 579,72 zł, przeglądów technicznych 3.707 zł,  wynajmu autobusów 870,85, badan lekarskich strażaków 1.260 zł, instalacji systemu sygnalizacji włamaniowej 2.941,42  zł oraz opłaty za zawody, szkolenia i opinie. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP. Ze środków Samorządów wsi sfinansowano częściowo zakup mundurów, zakupiono sztandar dla OSP Gowarzewo, wymieniono okna w OSP Kleszczewo, wykonano prace blacharsko – dekarskie na OPS Krzyżowniki – Śródka.

W rozdziale 75421  nie wykorzystano  rezerwy, nie wystąpiły  nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  87,35% planu.  Coraz częściej podatnicy regulują swoje należności bezgotówkowo co obniża ponoszone wydatki przez Gminę. Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów 12.116 zł, za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 14.889,81 zł, opłaty za pomoc w wdrożeniu nowej wersji programów obsługujących podatki 2.987,90 zł, regenerację tonerów 623,33 zł, oraz ubezpieczenie sołtysów i  gotówki 256 zł.

 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej, od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK na budowę hali sportowej w Kleszczewie, od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego na budowę ulic w Tulcach. Wykonanie w dziale stanowi 98,75% planu.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki. 20.000 zł, nierozdysponowane środki przeznaczone do dyspozycji Samorządów Wsi 53.600 zł.

 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana była na podstawie Uchwały Rady Gminy.  Do szkoły od 01 stycznia uczęszczało 83 uczniów  a od 01 września 75 uczniów.  Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła trzy jednostki budżetowe tj. Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów  w miejscowościach Kleszczewo i Tulce oraz Przedszkole. Od 01 września 2008r.  prowadzeniem przedszkoli zajmują się Zespoły Szkół.

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2008r.:

 

 

Treść

Kleszczewo

Tulce

Przed-szkole

Szkoła Podstawowa

Gimna-zjum

Przed-szkole

Szkoła Podstawowa

Gimna-zjum

Liczba dzieci i uczniów

61

161

140

104

246

104

362

 

454

Liczba oddziałów

3

8

6

5

12

5

17

 

22

Średnia ilość dzieci w oddziale

20,33

20,13

23,33

20,80

20,50

20,80

21,29

 

20,64

Liczba etatów nauczycieli

32,89

40,29

Liczba  etatów pracowników obsługi

9,00

9,50

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 85401 i od 01.09.2008r. do 31.12.2008r. 80104    przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.058.036                  2.032.965,09                   98,78

Zespół Szkół Tulce                    1.983.187                  1.962.243,05                   98,94

 

Wydatkowanie środków:

Kleszczewo

Tulce

Opis

1.580.414,15

1.565.353,91

Wynagrodzenia z pochodnymi

107.279,58

107.753,26

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie)

50.127,88

48.761,60

Zakup materiałów    w tym między innymi:

            5.630,71

4.109,88

Środki czystości

 

1.802,12

Zakupy na  konkurs „Poznańsko Pyra”

 

13.758,95

Wyposażenie świetlicy

Kleszczewo

Tulce

Opis

24.964,55

13.312,31

Kleszczewo -stroje sportowe, godło, szafa, rolety, wiertarka, krzesła, telewizor, tablice, notebook, mikrofony. Tulce telefax, kamera wewnętrzna, dyktafon, fotel, meble na zaplecze naucz początkowego, notebookwyposażenie kuchni i świetlicy

6.817,72

6.611,58

Materiały biurowe, papiernicze, druki

12.026,89

5.147,16

Pomoce dydaktyczne

79.583,15

54.471,60

Zakup energii (energia elektryczna, woda gaz)

15.572,28

6.529,44

Usługi remontowe w tym: Kleszczewo – prace malarskie i naprawy w kotłowni, w Tulcach naprawa kominów, odnowienie podłóg, naprawa kotłowni.

1.713,00

1.749,50

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

65.007,53

54.015,36

Zakup usług pozostałych w tym między innymi:

4.596,54

5.549,87

Transport, wywóz śmieci

17.820,00

19.575,00

Korzystanie z hali sportowej

26.783,48

14.760,77

Przeglądy i naprawy

1.548,26

-

Wynajem chodniczków wejściowych

3.601.,00

4.272,00

Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli

610,00

1.464,00

Ochrona Juwentus

1.240,74

1.849,36

Zakup usług internetowych

843,71

1.838,07

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

1.619,41

2.565,76

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

3.234,04

5.139,35

Podróże służbowe krajowe

2.831,61

2.784,00

Ubezpieczenie majątku

78.569,00

87.167,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

150,00

 

Szkolenia

2.293,45

1.701,90

Materiały papiernicze do drukarek o kserokopiarek

10.480,16

5.328,78

Akcesoria komputerowe

19.978,51

10.087,00

W Kleszczewie interaktywny zestaw multimedialny, patelnia elektryczna, notebook. W Tulcach zmywarka do naczyń, kserokopiarka, notebook.

2.032.965,09

1.962.243,05

Razem

 

 

W rozdziale 80104 przedszkola  na podstawie ustawy o systemie oświaty w paragrafie 2310 przekazywane są środki na podstawie porozumienia do  Urzędu Miasta Poznań za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu. Miesięcznie opłata dotyczyła 5 do 7 dzieci. Jest ona płacona po przekazaniu informacji z Urzędu Miasta Poznań o wysokości należnej dotacji. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla niepublicznych przedszkoli przekazywana jest dotacja w paragrafie 2540 i 2590. Z paragrafu 2540 przekazywana była dotacja dla przedszkola „Bajkowa Kraina” w Tulcach.   Dotacja została przekazana w sumie na 679 dzieci. W paragrafie 2590 przekazywana była dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi za prowadzenie przedszkola („O”) w Ziminie. Dotacja udzielana była od września do grudnia 2009r. na 12 dzieci miesięcznie czyli w sumie na 48 dzieci.

 

Przedszkole jako jednostka budżetowa prowadziło swoją działalność do dnia  31 sierpnia 2008r. Za ten okres plan finansowy w rozdziale 80104 i 80146, wynosił 576.355 zł a wykonanie 573.803,97 zł co stanowi 99,56 % planu

  Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 422.719,73 zł.  Pozostałe wydatki to między innymi zakup materiałów biurowych i publikacji 1.336,86 zł, środków czystości 1.538,31 zł, wyposażenia, pomocy i zabawek 5.644,96 zł,  materiałów malarskich do remontu 6.878,25 zł,  zakup energii elektrycznej, wody i gazu 19.298,64 zł, remont dachu w Tulcach 13.720,58 zł, prace malarskie 4.549,12 zł, z paragrafu 4300 wywóz śmieci 1.294,77 zł,  przeglądy naprawy 2.010,34 zł, dokształcanie nauczycieli 1.400,00 zł, opłata za przygotowanie posiłków przez stołówki szkolne 37.391,81 zł. usługi telekomunikacyjne podróże służbowe,  ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych papier do drukarek i akcesoria komputerowe.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania, Swarzędza, Owińsk i Środy. Dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza zlecony jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika.  Do Środy i Owińsk dzieci dowożą rodzice. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 96,89% planu. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny.

W rozdziale 80195 na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w drodze konkursu wyłoniono  Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechnianiu Kultury Na Wsi w Ziminie  do realizacji zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Po podpisaniu umowy została przekazana dotacja 7.100 zł, która w określonym w umowie terminie została rozliczona. W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również  między innymi na: działające ognisko od stycznia do czerwca dla dzieci przedszkolnych w Ziminie 2.478,87 zł, nagrody dla uczniów 4.508,32 zł,  przejazd autobusowy na konkursy Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 28.410,85 zł i dwóch pracowników 1.813,20 zł. Wypłacono 33.939 zł jako dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z naszej Gminy (par. 4300).

W paragrafie 4810 pozostała nie wykorzystana  rezerwa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.235 zł. Nie było zgłoszonych wniosków o pomoc.

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 96,14%. Zaplanowane wydatki w rozdziałach  85153 i 85154 skierowane są głównie dla uczniów szkół na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy zrealizowała z rozdziału 85153 99,98% planu a z rozdziału 85154 95,69% planowanych środków na  następujące cele:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – na zadanie wydano 5.253,75 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 32.758,02   zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano  49.897,58 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  wydano 4.525 zł oraz zakup kawy, herbaty 24,50 zł

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonała wszystkie swoje zadania w 2008r. określone Uchwałą Rady Gminy.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 90,65%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. Zadania z zadań zleconych z końcem roku zostały  rozliczone. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki. Wykonany został plan na poziomie 101,78%. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212  finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany na poziomie 89,96%. Wszyscy uprawnieni otrzymali świadczenia rodzinne. W 2008r. wypłacono 40.430 zł zasiłków z zaliczki alimentacyjnej, 1.065.900,75 zł świadczeń rodzinnych, 14.610 zł zasiłków z funduszu alimentacyjnego,  12.647,26 zł składek emerytalno rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę  zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, druki, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, usługę informatyczną, program antywirusowy, tonery, montaż okna, szkolenia.

W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre uprawnione osoby pobierające zasiłki społeczne  (6 osób) i świadczenia rodzinne (4 rodziny). Plan został wykonany na poziomie 86,26%. Za wszystkie uprawnione osoby opłacono składki.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Liczba świadczeń

Źródło finansowania

11.100

10.580,40

95,32

5 rodzin

z dotacji celowej na zadania zlecone - zasiłki stałe

169.500

169,500,00

100,00

178 rodzin rolniczych

z dotacji celowej na zadania zlecone - zasiłki stałe (susza)

90.635

90.635,00

100,00

58 rodzin

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe

78.544

70.323,09

89,53

170 rodzin

z budżetu gminy – celowe i celowe specjalne

   349.779

341.038,49

97,50

411 rodzin

Razem rozdział  85214

 

 

Zasiłki stałe i zasiłki okresowe przyznawane są ze środków budżetu Państwa na ściśle określonych przepisach. Natomiast środki z zasiłków celowych wydatkowane są z budżetu Gminy.

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 79,27%. Dodatki otrzymały 43 rodziny. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 277.333,06 zł tj. 88,80% planu. Na częściowe  pokrycie wydatków z tego rozdziału otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 91.479 zł,  która  w tym roku budżetowym pokryła 32,99% poniesionych wydatków. Ośrodek Pomocy Społecznej  zatrudniał 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych) w tym jedna osoba na zasiłku macierzyńskim i wychowawczym. 2008r. Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w związku ze zmianami na stanowisku głównej księgowej, zakupiono druki i artykuły biurowe, środki czystości, komputer, wymieniono okna, zapłacono za opłaty pocztowe, ogłoszenia w prasie,  przeglądy sprzętu, opłaty za wyjazdy do banku, za przegląd techniczny budynku, zakupiono programy komputerowe, dyskietki, monitor.

W rozdziale 85228 ujęte są wydatki dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych. Usługami opiekuńczymi objęte były dwie osoby. Wykonanie stanowi 48,70% planu. Nie było zapotrzebowania na świadczenie tych usług u innych osób.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na następujące cele:

50.177,70 zł  na dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 26.207,00 zł.

  4.984,40 zł zasiłki celowe na dożywianie

  1.414,00 zł dowóz obiadów z Zespołu Szkół w Kleszczewie dla uczniów w Ziminie,

  9.957,10 zł realizacja programu „Wiosna w teatrze”, „Za Pan Brat z Kulturą” i „Ukojeni            

                    falami  morza”

15.649,32 zł spotkanie z okazji Dnia Seniora

  1.127,53 zł transport żywności

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Do szkoły w Ziminie obiady są dowożone z Kleszczewa. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,82% planu.

 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowany był projekt systemowy „Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze  środków własnych Gminy wydatkowano 2.068 zł na zasiłki dla 4 osób, zrealizowano wydatki na kwotę 15.052,73 zł ze środków Unijnych  oraz 886,21 zł ze środków Budżetu Państwa. Środki wydano na wynagrodzenia dla pracowników  realizujących projekt 1.287,74 zł, usługi psychologa 12.841,79 zł, zakup plakatów reklamowych. 

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach -  rozdział 85401 omówiony zastał  w dziale 801 łącznie z wydatkami z tego działu.

W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone za  2008r w wysokości 53.555,20 zł. Dofinansowano zakup podręczników  dla uczniów klas I-III na kwotę 5.388,20 zł. Plan w rozdziale został wykonany w wysokości 72,35%. Wszystkie uprawnione osoby otrzymały stypendia oraz dofinansowanie do podręczników. Dotację rozliczono.

 

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 1.984.920,20 zł co stanowi 82,50%. Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w 2008r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 41.440,59 zł tj. 75,62% planu w tym:  na zakup rękawic i koszy ulicznych oraz  za wywóz śmieci, odmulenie rowu w Krzyżownikach, druk ulotki – regulamin odpadów w Gminie Kleszczewo. Utrzymaniem porządku zajmuje się Zakład Komunalny.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 59.310,62 zł co stanowi 75,46% planu. Środki poniesiono między innymi: na zakup paliwa do kosiarki,  na utrzymanie trawników, wycinkę drzew oraz za opracowanie mapy drzewostanu w parku w Kleszczewie.  W rozdziale tym ujęty jest wydatek, który nie wygasa z upływem 2008r w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na projekt renowacji parku w Kleszczewie. Niezbyt  wysokie wykonanie planu w rozdziale 90003 i 90004 spowodowane było  trudnością z zatrudnieniem pracowników do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane z odwiezieniem do schroniska zwierząt i ich utrzymaniem.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki  za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 333.523,81 zł co stanowi 93,69%. W rozdziale tym ujęty jest w wykonaniu wydatek, który nie wygasa z upływem 2008r w wysokości 2.306 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności w związku z demontażem iluminacji świątecznych.

 

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową na prowadzenie działalności określonej w statucie przez  Radę Gminy. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2008r. wynosi 32 osoby, w tym jedna osoba na 0,75 etatu, 30  osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na umowę – zlecenie. W 2008r.  Zakład otrzymał brutto 678.811 zł  dotacji tj. 100% planu (dotacja po odprowadzeniu podatku VAT wynosi 634.402,79 zł). Dotacja przekazywana jest rocznie w 13 ratach. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na 2.800.741,89 zł, a wykonanie wynosi 3.268.681,36    w tym pokrycie amortyzacji 492.616 zł, nadwyżka środków obrotowych za 2007r. 10.965,68 zł oraz stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r. 144.895,89 zł. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.935.270,27 zł  tj. 100,05% planu. Główne dochody to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 954.671,61 zł i wpłaty za wodę i odebrane ścieki 913.373,97 zł, usługi remontowe  67.224,69 zł. Zakład otrzymał odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone podczas kolizji autobusy 43.299,02 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 7.028,71zł.

Plan kosztów ogółem wynosi 2.800.741,89 zł, a wykonanie 3.268.681,36 zł w tym: odpisy amortyzacyjne wynoszą 492.616 zł, stan środków obrotowych na 31.12.2008r 139.725,25 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 6.495 zł, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007r. 10.965,68 zł. Koszty bez odpisów amortyzacyjnych i bez zmniejszeń po stronie wykonania zamykają się kwotą 2.618.879,43 zł. Zostały poniesione na poniższe cele:

Kwota

Przeznaczenie

136.954,20

Przepompownia w Tulcach

- główne koszty to opłaty za przekazane ścieki   124.691,48 zł

67.224,69

Pozostała działalność komunalna

- główne koszty to  wynagrodzenia 40.327,09 zł,  naprawy, ubezpieczenie.

237.682,86

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

- główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.632,69 zł, energia 44.131,61 zł, naprawy, części zamienne, analizy.

853.825,52

Wodociągi gminne  - główne koszty to energia elektryczna 69.774,75 zł, zakup wody 191.660,06 zł,  wynagrodzenia z pochodnymi 218.743,18 zł,  materiały i części zamienne, prace remontowe na hydrofornii w Gowarzewie 54.200 zł, wydatki inwestycyjne 137.570,17 zł w tym wykonanie studni awaryjnej w Gowarzewie 18.989,97 zł, samochód osobowy 10.771,20 zł, budowa sieci wodociągowej 104.809 zł, koncepcja wodociągu Tulce Gowarzewo 3.000 zł.

1.323.192,16

Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 576.224,07 zł, oleje  467.092,86 zł, części zamienne 63.042,10 zł, ubezpieczenie 7.422,84 zł, autokomputery do autobusów 38.700 zł.

 

Wg sprawozdania Rb-30 należności wynoszą 375.342,25 zł.  z czego należności wymagalne stanowią kwotę 194.903,22 zł głownie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Inkasent, który zbiera należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki posiada  aktualną listę zaległości, informuje dodatkowo o wysokości zaległości oraz niekiedy ściąga niektóre zaległości Na zaległości wystawiane są upomnienia, sprawy kierowane do Sądu. Egzekucja należności przez Komornika jest nieskuteczna w związku z czym postanowiono odcinać dostęp do wody z wodociągu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r wynoszą 269.589,79 zł Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 83,26%.  Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem utworzony został fundusz na likwidację azbestu. Środki  pochodzą z Gminy (30,55% tj. 11.024,82 zł), Powiatu Poznańskiego (21,77%) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (47,68%).  Środki z tego rozdziału wydano również między innymi na wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń wspólnych w budynku komunalnym w Tulcach przy ulicy Poznańskiej, wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za ewidencję  azbestu na posesjach mieszkańców Gminy, zakupiono między innymi: trutkę na gryzonie 11.865,60 zł, opłacono zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 37.518,39 zł. Zapłacono za czyszczenie kominów, utylizację padliny, jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagradowicach do Wspólnoty w Nagradowicach  4.630,56 zł,  za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.537,70 zł, zamontowano maszty, uporządkowano teren przy Aptece w Tulcach i Nagradowicach,  prace blacharsko – dekarskie w Poklatkach 13.420 zł, wykonano piaskownicę, ławki i ogrodzenie w Tulcach, opłacono ubezpieczenie i przegląd budynków. W rozdziale tym ujęty jest w wykonaniu wydatek, który nie wygasa z upływem 2008r w wysokości 29.996 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu na budynku komunalnym w Gowarzewie oraz wykonanie projektu na dostosowanie układu funkcjonalnego lokalu komunalnego w Nagradowicach.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 98,77% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W rozdziale 92120 zaplanowane są środki na konserwację zabytków. Rada Gminy Uchwałą z dnia 09.06.2008r. przeznaczyła 10.000 zł na  remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krerowie. Zadanie wykonano, dotację rozliczono.

W rozdziale 92195 ujęto w planie  wydatków zadania do  realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. Wydano 23.291,01 zł co stanowi 73,02%. Środki wydano na obsługę muzyczną zabawy tanecznej, zakup nagród i słodyczy dla dzieci na organizowane przez poszczególne Sołectwa festyny, spotkania z mieszkańcami.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 92,26%. W zakresie zadań bieżących na plan 105.200 zł wykonanie wynosi 87.043,74 zł tj. 82,74%.  

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w drodze konkursu wyłoniono  dwa kluby sportowe „Clescevia” i „Dragon” do realizacji zadania dotyczącego  upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W paragrafie 2820  Zaplanowano dla Klubu „Clescevia” 56.000 zł. a dla Klubu „Dragon”  28.000 zł. W 2008r przekazano 74.000 zł co stanowi 88,10% planu. Klub sportowy „Dragon” zrezygnował z drugiej transzy dotacji tj. z 10.000 zł.  Na mocy Uchwał Rady Gminy z dnia 05.09.2006r. jedna osoba otrzymała nagrodę za osiągnięcia sportowe i jedna korzystała  ze stypendium sportowego.   Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów  oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe i opłaty za udział w zawodach.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75101,  85212, 85213 i 85214 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.810.155 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 1.670.673,91 zł  co stanowi 92,29.% planu. Środki na dotację otrzymaliśmy w pełnej wysokości. Na koniec roku wszystkie zadania zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 18.286.996 zł wykonanie wynosi 16.894.207,61 zł co stanowi 92,38% planu.

 

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2008r. 

 

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności wymagalne

Zobowiązania w tym

Zobowiązania wymagalne

Urząd Gminy

186.858,72

153.016,66

104.394,70

0

Ośrodek Pomocy Społecznej

108.669,25

 

108.669,25

20.306,48

0

Zespół Szkół Kleszczewo

574,54

574,54

103.917,92

0

Zespół Szkół Tulce

1.053,35

1.053,35

102.198,24

0

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

297.155,86

263.313,80

330.817,34

0

Zakład Komunalny

375.342,25

194.903,22

269.589,79

0

 

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900.

Zaległe należności w  Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale

Zobowiązania dotyczą naliczenia nagrody rocznej za 2008r. oraz  bieżącej realizacji zadań  np. za odśnieżanie ulic, energię elektryczną, gaz, dowóz dzieci do szkół, wywóz odpadów komunalnych.

Planowany deficyt budżetowy

 

Plan

Wykonanie

Opis

2.700.000

2.051.405,00

Przychody - Kredyt na budowę ulic w Tulcach

609.126

881.142,98

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

465,000

465.000,00

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

2.844.126

2.467.547,98

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

- 2.844.126

-904.105,65

Deficyt/nadwyżka na 31.12.2008r.

(różnica między dochodami a wydatkami)

 

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r. wynosi 3.973.905 zł, w tym:

      188.500     pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej etap I

   1.734,000   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach.

   2.051.405   kredyt na budowę ulic w Tulcach

 

Wykaz jednostek dla których Rada Gminy utworzyła  rachunek dochodów własnych (kierownicy jednostek nie tworzyli rachunku dochodów własnych):

 

Dochody

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

83.400

78.816,09

94,50

Zespół Szkół w Tulcach

123.500

119.960,06

97,13

Przedszkole

90.500

43.283,00

47,83

 

Wydatki

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

89.900

82.676,88

91,97

Zespół Szkół w Tulcach

130.000

118.442,21

91,11

Przedszkole

90.500

47.601,95

52,60

 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.:

Zespół Szkół w Kleszczewie

5.572,68 zł

Zespół Szkół w Tulcach

11.937,69 zł

Przedszkole

0,00 zł

Przedszkole jako oddzielna jednostka budżetowa prowadziła swoją działalność do 31.08.2008r.

 Po stronie dochodów wpływy dotyczą opłat za wyżywienie (wsad do kotła), opłat od osób dorosłych za przygotowanie posiłków, za ksero, wpłat z PZU i odsetki z rachunku bankowego. Po stronie wydatków zakupiono między innymi: artykuły spożywcze, środki czystości, stoliki, krzesła, telewizor, odkurzacz, wyposażenie do kuchni, toner, papier do kserokopiarki.

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Na podstawie sprawozdania Rb-33.

 

Przychody

Paragraf

Plan

Wykonanie

Opis

0690

12.000

27.260,07

Wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska

-

-

1.740,82

Odsetki za IV kw. 2008r.

 

135.156

135.155,79

Stan środków obrotowych na początku okresu

Ogółem

147.156

164.156,68

 

 

 

Wydatki

Paragraf

Plan

Wykonanie

Opis

4210

26.000

138,60

Poniesiono wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni. Zakupiono paliwo do kosiarki oraz zapłacono za inwentaryzację dendrologiczną i projektu rewaloryzacji parku w Kleszczewie. 

4300

26.000

9.430,34

 

 

1.179,78

Inne zmniejszenia -odsetki za IV kw.  2007r

 

95.156

153.407,96

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

Ogółem

147.156

164.156,68

 

 

 

 

Realizacja  planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2007r.

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Wydatki

planowane

Wydatki zrealizowa-ne

Wydatki niezrealizowane zwrócone w 2008r do budżetu

010

Rolnictwo i łowiectwo

23.322,00

0

23.322,00

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Kleszczewa do Nagradowic przez Poklatki Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki - Fakturę za wykonanie projektów otrzymaliśmy 16.02.2009r.

11.250,00

0

11.250,00

 

Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki - Fakturę za wykonanie projektów otrzymaliśmy 16.02.2009r.

12.072,00

0

12.072,00

600

Transport i łączność

202.102,00

151.265,75

50.836,25

 

Budowa chodnika w Bylinie

10.000,00

10.000,00

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Wydatki

planowane

Wydatki zrealizowa-ne

Wydatki niezrealizowane zwrócone w 2008r do budżetu

 

Budowa  chodnika w Krerowie. Środki z Samorządu Wsi Krerowo -zaplanowano zbyt niską kwotę na rozpoczęcie zadania.

8.970,00

0

8.970,00

 

Budowa drogi  Zimin –Nowy Świat Wykonawca nie wywiązał się z umowy, przedłuża termin złożenia projektu.

24.632,00

0

24.632,00

 

Budowa chodnika w Sródce Przedłuża się wykonanie  projektu. Umowę podpisano  18.12.2006r.  Problemy z uzgodnieniami

11.500,00

0

11.500,00

 

Budowa dróg na nowych działkach. Drogi utwardzane są po założeniu w pasie  drogi wodociągu. Dlatego  pozostała niewielka niezrealizowana planowana kwota wydatku.

147.000,00

141.265,75

5.734,25

710

Działalność usługowa

8.370,00

6.014,00

2.356,00

 

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Niewykonany wydatek to potrącone kary umowne od nieterminowo wykonanej umowy.

3.600,00

2.604,00

996,00

 

Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych. Odstąpiono od wyceny zleconej działki.

4.770,00

3.410,00

 

 

1.360,00

750

Administracja publiczna

67.689,00

51.772,15

15.916,85

 

Zakup usługi związanej z elektroniczną skrzynką podawczą. W wyniku negocjacji wykonano za  niższą kwotę niż złożona wstępnie oferta.

18.300,00

6.051,20

12.248,80

 

Zakup  wyposażenia

15.000,00

15.000,00

 

 

Wykonanie folderu 

13.400,00

13.400,00

 

 

Wykonanie strony internetowej Gminy.

Ze względu na wzajemne uzgodnienia przedłużono termin wykonania umowy.

16.414,00

12.745,95

3.668,05

 

Iluminacje świąteczne

4.575,00

4.575,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

117.470,00

18.000,00

99.470,00

 

Wykonanie instalacji CO w OSP Śródka

18.000,00

18.000,00

 

 

Zakup wozu bojowego. W 2008r. pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania z programu Wojewódzkiego do zakupu nowego wozu bojowego dlatego wstrzymano realizację tego zadania.

99.470,00

0

99.470,00

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Wydatki

planowane

Wydatki zrealizowa-ne

Wydatki niezrealizowane zwrócone w 2008r do budżetu

801

Oświata i wychowanie

143.853,00

106.370,21

37.482,79

 

Prace remontowe w Zespole Szkół w Kleszczewie

100.000,00

99.782,21

217,79

 

Rozbudowa szkoły w Tulcach projekt.

Zapłacono za dokumentację geotermalną. Projektu nie wykonano ze względu na brak perspektyw na finansowanie inwestycji.

43.853,00

6.588,00

37.265,00

851

Ochrona zdrowia

10.298,00

10.297,36

0,64

 

Zagospodarowanie terenu wokół Przychodni w Tulcach

10.298,00

10.297,36

0,64

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

74.208,00

74.208,00

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego

74.208,00

74.208,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35.512,00

22.812,27

12.699,73

 

Remont pomieszczeń

Dostosowując pomieszczenia do  realizacji programu „Centra kształcenia na odległość na wsi” remont wykonano za niższą kwotę.

16.000,00

15.004,27

995,73

 

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury - projekt

Zapłacono za projekt przebudowy i dokumentację geotechniczną. Dalsze prace dotyczące dokumentacji kontynuowane będą w 2009r.

19.512,00

7.808,00

11.704,00

926

Kultura fizyczna i sport

88.453,00

51.581,60

36.871,40

 

Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Nagradowicach.

Podjęta jest Uchwała o zamiarze zamiany terenów, którą wysłano do Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedz, ale w dalszym ciągu musimy oczekiwać na zakończenie podziałów geodezyjnych pod drogę S-5 wtedy będziemy mogli  wydzielić działkę geodezyjnie pod boisko.

58.453,00

21.581,60

36.871,40

 

Rewitalizacja wsi opracowanie projektu

20.000,00

20.000,00

 

 

Zakup broni pneumatycznej na strzelnicę w Tulcach do treningu sekcji szkolnych.

10.000,00

10.000,00

 

 

Razem

771.277,00

492.321,34

278.955,66

 

 

Kleszczewo 06.03.2009r.