Zarządzenie Nr 65/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 31 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.

 

 

Na podstawie § 13 załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan środków funduszu świadczeń socjalnych na 2006r.

 

l. Ogółem środki funduszu                                                                                       31.300

   w tym:

 

   Z odpisu podstawowego w stosunku do osób uprawnionych do odpisu                             16.050

   Z oprocentowania udzielonych pożyczek                                                                           100

   Z oprocentowania środków na rachunku bankowym                                                           100

 

   Stan funduszu na 1.01.2006r.                                                                                        6.800

   Pożyczki do spłaty na 01.0 1.2006r.                                                                               8.250

 

2. Wydatki ogółem                                                                                                    24.540

    Na częściowe pokrycie sfinansowania wypoczynku urlopowego

 

                          wg poniższego kryterium dochodów                                                        8.500

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do 1.500

600

II

od 1.501 – 2.500

480

III

od 2.501 – 3.500

360

IV

powyżej 3.500

240

 

               Na zakupy rzeczowe wg poniższego zestawienia                                                6.500

Przedział

Wynagrodzenie

miesięcznego brutto

Kwota

dofinansowania

w zł

I

do 1.500

380

II

od 1.501 – 2.500

250

III

od 2.501 – 3.500

300

IV

powyżej 3.500

200

 

 

 

Świadczenia i usługi socjalne i mieszkaniowe pożyczki na 31.12.2006r.                  9.540

 

3. Stan środków na 31.12.2006r.                                                                                   6.760

 

Z wolnych środków w ciągu roku, na wniosek pracownika przyznawane mogą być zgodnie z regulaminem pożyczki zwrotne do wysokości 1500 zł spłacane w 10 ratach.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.