Zarządzenie Nr 62/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Na 2006r.

 

 

Na podstawie art. 126 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XL/198/2005 z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r w kwotach:

 

l. Dochody                                                                               1.256.580 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)          1.255.800 zł

 

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                       

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)           780 zł

 

2. Wydatki                                                                               1.256.580 zł

w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały)          1.255.800 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)            780 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.0 1.2006r.