Zarządzenie nr 56/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 grudnia 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

 

 

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Uchwale Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/l 55/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r., Uchwałą Nr XXXII/158/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r., Uchwałą Nr XXX/166/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 kwietnia 2005r., Uchwałą Nr XXXV/171/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 26/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 sierpnia 2005r., Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr XXXVII/182/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r., Zarządzeniem Nr 43/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 października 2005r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/193/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu:

 

1. Zmiana planu wydatków budżetowych według załącznika nr l do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2005r.