ZARZĄDZENIE  Nr  55/2005

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 grudnia 2005 r.

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:  powołać uchwałę Rady Gminy

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowości Gowarzewo  zapisane w KW 17688 przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

Nr geodez.

działki

Powierz-chnia w m2

               Opis nieruchomości

Cena  nierucho-

mości w 

206/6

867

woda , gaz , energia elektryczna wzdłuż ul. Siekiereckiej i w ul. Brzozowej

32.790,00

206/7

972

woda , gaz , energia elektryczna wzdłuż ul. Siekiereckiej i w ul. Brzozowej

36.761,00

206/8

912

woda , gaz , energia elektryczna wzdłuż ul. Siekiereckiej i w ul. Brzozowej

34.492,00

206/9

755

woda , gaz , energia elektryczna wzdłuż ul. Siekiereckiej i w ul. Brzozowej

28.554,00

206/11,

206/12

943

woda , gaz , energia elektryczna wzdłuż ul. Siekiereckiej i w ul. Brzozowej

35.664,00

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  03 lutego  2006 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po 03 lutego 2006 r..

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.