ZARZĄDZENIE NR 52/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2006r.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 119 ustawy z dnia 261istopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r D.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Określa się projekt budżetu Gminy na 2006r. wg załączników 1,2,3 i 4.

Integralną częścią zarządzenia jest informacja o stanie mienia komunalnego oraz objaśnienia do projektu budżetu wg załączników nr 5 i 6.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia