ZARZĄDZENIE Nr 48/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: upoważnienia Pani Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Kleszczewie do I wydawania decyzji administracyjnych W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

Na podstawie art. 110 ust.? ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami! zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Upoważniam Panią Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

2. Upoważnienie jest ważne na czas powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie i może być w każdej chwili cofnięte.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.