ZARZĄDZENIE Nr 47/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: powierzenia Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591) oraz art. 42 § 4 ustaw z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy ( tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Powierzam Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienie obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie od dnia 02 listopada 2005r. do czasu wyłonienia kandydata w trybie naboru.

2. Z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika OPS w Kleszczewie przyznaję Pani dodatek funkcyjny w wysokości 552 zł miesięcznie.

3. Obowiązki wynikające z tytułu powierzenia funkcji zostaną określone w zakresie czynności.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.