ZARZĄDZENIE Nr 46/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2005r.

 

 

w sprawie : cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 1 Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianamil zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Cofam upoważnienie Pani Haliny Jeger - pracownika socjalnego OPS w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach udzielone Zarządzeniem Nr 22/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2004r.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.