ZARZĄDZENIE Nr 45/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do wydawania decyzji administracyjnych W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

 

Na podstawie art. 110 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Cofam upoważnienie Pani Haliny Jeger - pracownika socjalnego OPS w Kleszczewie do prowadzenia wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy udzielone Zarządzeniem Nr 21/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja 2004r.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.