Zarządzenie Nr 44/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 21 października 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

 

 

Na podstawie art.l26 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2005 z dnia 21 października 2005r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r. zmienionego Zarządzeniem Nr 23/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 37/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005r wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody o 32.020 zł.

   Dochody o zmianie wynoszą                                                                                      835.200 zł

   w tym wg decyzji:

            - Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)                                                                           818.204 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)                                        16.996 zł

 

2. Zwiększa się wydatki o 32.020 zł

    Wydatki po zmianie wynoszą                                                                                    835.200 zł

    w tym wg decyzji:

- Wojewody Wielkopolskiego

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)                                                                           818.204 zł

- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 16.996 zł

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.