Zarządzenie Nr 43/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 października 2005r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

 

 

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 9 Uchwały Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r., Wójt Gminy w Kleszczewie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r., Uchwałą Nr XXXII/158/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r., Uchwałą Nr XXX/166/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 kwietnia 2005r., Uchwałą Nr XXXV /171/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 26/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 sierpnia 2005r., Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 sierpnia 2005r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/182/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu kwot dotacji celowych oraz przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

 

1. W §1 ust 1

- zwiększa się dochody o 47.927 zł

Dochody po zmianie wynoszą                                                                                       14.603.605 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

- zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie

ustawami o 32.20 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

wynoszą                                                                                                                        835.200 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

2. W § 1 ust 2

- zwiększa się wydatki o 47.927 zł

Wydatki po zmianie wynoszą                                                                                        17.326.026 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

ustawami o 32.020 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

wynoszą                                                                                                                       835.200 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)

 

§2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2005r.

 

 

 

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 43/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 października 2005r.

 

Do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji, które dotyczą:

1. W dziale 751 - wyborów Prezydenta RP i do Sejmu i Senatu. Przesunięto również między paragrafami wydatki na ten cel ze środków budżetu gminy.

2. W dziale 852 - świadczeń rodzinnych oraz zasiłków i pomocy w naturze.

3. W dziale 854 - pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków przesunięto planowane kwoty między paragrafami i rozdziałami.