ZARZĄDZENIE  Nr 57/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia  2005r.

 

 

 

w sprawie :       wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2006r.

 

 

 

                        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XXXIX/187/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Reginę Kujawa - podinspektora ds. obsługi  kasowej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie do obliczania i pobierania opłaty targowej zgodnie  z Uchwałą Nr XXXIX/187/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

 

§ 2

 

Dokonywanie obliczeń i pobieranie opłaty targowej przez podinspektora ds. obsługi kasowej następować będzie w ramach  obowiązków  pracowniczych.

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006r.