ZARZĄDZENIE  Nr 58/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia  2005r.

 

 

 

w sprawie :       odwołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Odwołuję Panią Michalak – Szczepaniak z funkcji pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 2

 

Zobowiązuję Panią do przekazania dokumentacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Pani Mirosławie Radzimskiej w terminie  do dnia  10 styczna 2006r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005r.