Zarządzenie nr 42/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 października 2005r.

 

 

W sprawie: zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo

 

 

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (dz. U. Z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), art. 14 ust 2 i 3 ustaw3y z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (dz. U. Z 2003r. Nr 15 poz. 148), § 11, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752)oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 128 poz. 1069 zarządzam co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu nr 54/2004 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 grudnia 2004r w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 - Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy wg zmian wprowadzonych załącznikiem nr l do niniejszego Zarządzenia

2. W załączniku nr 3 - Zakładowy plan kont dla budżetu gminy wg zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2005r.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenie Nr 42/2005

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 października 2005r.

 

 

 

Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminu

zmiana załącznika Nr 2

 

 

Wykaz kont uzupełnia się o następujące pozycje:

 

1. Konta bilansowe

 

137- rachunki środków funduszy pomocowych

227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228- Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

257 - Należności z tytułu prefinansowania

268 - zobowiązania z tytułu prefinansowania

 

2. Konta pozabilansowe

977 - zaangażowanie środków funduszy pomocowych

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

 

Zasady funkcjonowania kont

 

Konto 137 Rachunki środków funduszy pomocowych. Służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów, a w szczególności pochodzących z e środków Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi i wydzielone na odrębnym rachunku bankowym. Księgowań na koncie dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. Po stronie Wn ujmuje się wpływy środków, a po stronie Ma wypłaty środków. Ewidencja powinna zapewnić podział na poszczególne programy lub zadania. . Konto może wykazywać saldo Wn.

 

Konto 138 Rachunki środków na prefinansowanie.

Jest to wyodrębnione konto służące do ewidencji operacji związanych z prefinansowaniem operacji finansowych w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych za środków Unii Europejskiej. Na koncie księguje się po stronie Wn wpływy z zaciągniętych pożyczek, a po Ma wykorzystanie pożyczek i zwrot pożyczek. Ewidencja prowadzona jest na podstawie dowodów bankowych. Ewidencja powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych. Konto może wykazywać saldo Wn określające stan środków na wydzielonym rachunku.

 

Konto 227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Po stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Po stronie Ma księguje się zrealizowane przez jednostkę dochody. Dla poszczególnych programów prowadzi się oddzielne konta. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zrealizowanych dochodów. Saldo likwiduje się poprzez przelew zrealizowanych dochodów na konto funduszy środków pomocowych.

 

Konto 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Konto służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową ze środków funduszy pomocowych lub środków otrzymanych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków funduszy pomocowych lub ze źródeł zagranicznych. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych w korespondencji z kontem 800. Na stronie Ma ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonanych przez jednostkę. Ewidencję prowadzi się oddzielną do każdego zadania. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków lecz jeszcze nie wykorzystanych, z funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub inne.

 

Konto 257 Należności z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

Konto 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

 

2. Konta pozabilansowe

 

997 Zaangażowanie środków funduszy pomocowych

 

Służy do ewidencji prawnego zaangażowanie środków funduszy pomocowych, a w szczególności środków z Unii Europejskiej, niezależnie od tego którym roku nastąpi wydatek. Na koncie ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień i innych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie środków funduszy pomocowych. Zapisy na koncie dokonywane są również wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z umową nastąpi refundacja środków pomocowych Środki współfinansowaniu z budżetu jednostki ujmuje się na koncie 998 lub 999.

Po stronie Wn ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych lub które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Po stronie Ma ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych czyli wartość umów decyzji i innych porozumień.

Do każdego projektu prowadzi się oddzielną ewidencję. Na koniec roku konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza zaangażowanie środków funduszy pomocowych każdego programu.

 

Konto 998 przyjmuje treść

 

Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym Urzędu danego roku budżetowego oraz w planie finansowym wydatków niewygasających. Zapisy wprowadza się przynajmniej raz na kwartał. Po stronie Wn ujmuje się równowartość:

- sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

- zaangażowania wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Po stronie Ma ujmuje się wartość zawartych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja prowadzona jest z podziałem na klasyfikację budżetową do planu finansowego z wyodrębnieniem niewygasających wydatków. Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

 

Konta 999 przyjmuje treść

 

Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w następnym roku.

Po stronie Wn księguje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich a obciążający plan finansowy roku bieżącego Urzędu lub plan finansowy niewygasających wydatków

Po stronie Ma księguje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Ewidencja prowadzona jest z podziałem na klasyfikację budżetową do planu finansowego z wyodrębnieniem niewygasających wydatków. Na koniec roku konto może wykazywać saldo oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

 

 

 

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenie Nr 42/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 października 2005r

 

 

Zakładowy plan kont dla budżetu gminy

zmiana załącznika Nr 3

 

 

Wykaz kont uzupełnia się o następujące pozycje

 

138 Rachunki środków na prefinansowanie

257 Należności z tytułu prefinansowania

268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 

Zasady funkcjonowania kont

 

Konto 138 Rachunki środków na prefinansowanie.

Jest to wyodrębnione konto służące do ewidencji operacji związanych z prefinansowaniem operacji finansowych w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych za środków Unii Europejskiej. Na koncie księguje się po stronie Wn wpływy z zaciągniętych pożyczek, a po Ma wykorzystanie pożyczek i zwrot pożyczek. Ewidencja prowadzona jest na podstawie dowodów bankowych. Ewidencja powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych. Konto może wykazywać saldo Wn określające stan środków na wydzielonym rachunku.

 

Konto 257 Należności z tytułu prefinansowania

 

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

Konto 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 

Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.