ZARZĄDZENIE  Nr  41/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17  października  2005r.

 

 

w sprawie :       wprowadzenia i stosowania na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy elektronicznego systemu obiegu dokumentów – e-ContentPlus.

 

 

 

                               Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Z dniem 02 stycznia 2006r. wprowadzam w celu stosowania na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy elektroniczny system obiegu dokumentów – e-ContentPlus.

                                                                                                                           

§ 2

 

Zobowiązuję każdego z pracowników do szczegółowego zapoznania się  z elektronicznym systemem obiegu dokumentów – e-ContentPlus i stosowania na stanowisku od dnia 02 stycznia 2006r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.