ZARZĄDZENIE  Nr  40/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 04 października  2005r.

 

w sprawie :       ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2005r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 4 ust.1 załącznika do Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam wysokość nagrody  Gminy  w 2005r. w wysokości :

-  1400 zł dla  nauczycieli  zatrudnionych w zespołach  szkół

-  1000 zł dla nauczycieli  zatrudnionych w  przedszkolu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.