ZARZĄDZENIE  Nr  31/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 sierpnia  2005r.

 

 

 

w sprawie :       powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

 

                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 36a ust.9 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/  zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierza się obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Panu Tomaszowi Pawlickiemu na okres 3 lat tj. od dnia 01 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2008r.

 

§ 2

Z dniem powierzenia Panu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie, na podstawie Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr  22 poz. 181)  oraz § 10 ust. 1 i 2a Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo – załącznika do Uchwały Nr XXX/150/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia  31 stycznia 2005r.  ustalam następujące wynagrodzenie miesięczne brutto :

 

-          wynagrodzenie zasadnicze                                       1.716,00 zł

-          dodatek funkcyjny

w wysokości                                                           1.236,00 zł

-          dodatek za wieloletnią pracę 20%

w wysokości                                                              343,20 zł       

                                                                 __________________________

łączne wynagrodzenie miesięczne                             3.295,20 zł

 

Słownie : trzytysiącedwieściedziewięćdziesiątpięć20/100złotych

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.