ZARZĄDZENIE  Nr  28/2005

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 09 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, zapisaną w KW 16879 , położoną w miejscowości Tulce, opisaną poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

gruntowej zł

334/5

 

438

1) W  m.p.z.p., który stracił       ważność dnia 31.12.2003 r.  - działalność rzemieślnicza z   prawem zabudowy mieszkaniowej.

2) W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kleszczewo – teren nieuciążliwych usług z prawem zabudowy mieszkaniowej.

Działka zabudowania domem  jednorodzin-nym – stan surowy częściowo zamknięty

11.558,00 zł  netto     plus podatek

   VAT 22 %

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  04  października  2005 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie nr 7/2005 r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2005 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.