Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9579368
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r. obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  Nr  28/2005

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 09 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, zapisaną w KW 16879 , położoną w miejscowości Tulce, opisaną poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

gruntowej zł

334/5

 

438

1) W  m.p.z.p., który stracił       ważność dnia 31.12.2003 r.  - działalność rzemieślnicza z   prawem zabudowy mieszkaniowej.

2) W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Kleszczewo – teren nieuciążliwych usług z prawem zabudowy mieszkaniowej.

Działka zabudowania domem  jednorodzin-nym – stan surowy częściowo zamknięty

11.558,00 zł  netto     plus podatek

   VAT 22 %

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  04  października  2005 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie nr 7/2005 r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2005 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informację wytworzył: Barbara Błoch, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2009-04-07 13:46:12, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-04-08 07:20:35, Ostatnia zmiana: 2009-04-08 07:21:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1020