ZARZĄDZENIE  Nr 27/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  09 sierpnia  2005r.

 

  

w sprawie :       ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz  powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

 

  

                               Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do  Sejmu  Rzeczypospolitej   Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej  (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami) oraz  § 6 i  § 8 ust. 1 pkt. 3  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 08 sierpnia 2005r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystywania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r., zarządzam, co następuje :

§ 1

1.   Ustanawia  się   Pana  Mariusza   Homenko  koordynatorem gminnym  do  spraw

      wsparcia technicznego operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji

      wyborczych.

2.   Szczegółowy zakres zadań  koordynatora określony zostanie w umowie.

 

§ 2

1. Na  operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych powołuje się:

              1)   dla  Obwodowej  Komisji Wyborczej nr 1 w Kleszczewie – Panią  Ewę   

                       Iczakowską,

               2)  dla  Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  2 w Tulcach – Panią  Martę                      Polak.

2.  Szczegółowy zakres zadań  operatorów obsługi informatycznej obwodowych   komisji wyborczych  określony zostanie w umowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.