ZARZĄDZENIE  Nr  24/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 lipca 2005 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Tulce, opisaną poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powierz-chnia

w m2

KW

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

 

5/9

 

 

8639

 

24080

Zabudowa

mieszkaniowo-usługowa (MU)

 

 

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie  intensywnej zabudowy mieszkaniowej

i mieszkaniowo- usługowej, w pobliżu Zespołu Szkół i Przedszkola Samorządowego. 

691.120,00 zł  netto

     plus podatek

     VAT 22 %

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  17  sierpnia  2005 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po dniu 17 sierpnia 2005 r..

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.