Zarządzenie Nr 19/05

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 czerwca 2005r.

 

w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

 

 

Na podstawie art. 33 Ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję następujący zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji na bazie Zakładu Komunalnego:

 

l. Barbara Błoch - przewodniczący komisji

2. Zdzisław Tomkowiak - członek komisji

3. Monika Karwowska - Stanicka - członek komisji

Stan materiałów przyjmować będzie Marek Jabłoński - Kierownik Zakładu Komunalnego.

Inwentaryzacji podlegają materiały budowlane zakupione przez Urząd Gminy celem przeprowadzenia remontów w budynkach komunalnych.

Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniu l5.06.2005r.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.