ZARZĄDZENIE Nr 8/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 03 marca 2005 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w składzie osobowym wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 8/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 03 marca 2005 r.

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej dla mgr Beaty Kaźmierczak

nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 

 

1. Pani Monika Lis - przedstawiciel organu prowadzącego

 

2. Pan Grzegorz Stachowiak - dyrektor zespołu szkół

 

3. Pani Izabela Grabowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

 

4. Pani Jadwiga Fisiak pedagogiczny - ekspert

 

5. Pani Izabela Lorenz - ekspert