ZARZĄPZENIE NR. 5/2005

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 17 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie: organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 08.10.2004 r. poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/2004 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się co następuje

 

§ 1

 

Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie ustala się stały dyżur Wójta.

 

§ 2

 

Na Kierownika stałego dyżuru wyznacza się Inspektora d/s Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kleszczewie Pana Zygmunta Swinarskiego, zaś na j ego zastępcę wyznacza się Inspektora d/ s Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jacka Dawiskibę.

 

§ 3

 

Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Nadzór nad organizacją l funkcjonowaniem stałego dyżuru Wójta oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Pani Genowefie Przepiórze.

 

 

§ 5

 

Zobowiązuje się Kierownika Stałego dyżuru P. Zygmunta Swinarskiego oraz jego zastępcę P.  Jacka Dawiskibę do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru :

 

1. pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,

2. niezbędnych środków transportowych z kierowcami,

3. sprzętu i materiałów biurowych,

4. miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.