ZARZĄDZENIE Nr 7/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, zapisaną w KW 16879, położoną w Tu1cach, opisaną poniżej:

 

Nr

geodez.  

działki

Powie-

rzchnia

w m2

Przeznaczenie

Opis nieruchomości  

Cena

nieruchomości  

gruntowej   

334/5  

438 

1)   W m.p.z.p., który stracił  

      ważność dnia 31.12.2003 r.-       działalność rzemieślnicza z  

      prawem zabudowy mieszkaniowej           

2) W studium uwarunkowań       i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo - teren          

nieuciążliwych usług z prawem  zabudowy mieszkaniowej          

 

Działka   zabudowana

domem   jednorodzin-

nym   -   stan surowy

częściowo zamknięty       

21.730 zł plus

 podatek VAT

22%  

 

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - 08 kwiecień 2005 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego 2005 r. do dnia 18 marca 2005 r. , a informacje o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

Po dniu 08 kwietnia 2005 r. zostanie sporządzony protokół na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.