ZARZĄDZENIE Nr 66/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie : wprowadzenie Planu Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 196 poz. 1631 ze zmianami oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu wykonania obowiązku właściwej ochrony informacji niejawnych wprowadza się Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zobowiązuje się Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do zapoznania upoważnionych pracowników z Planem Ochrony Informacji Niejawnych.

 

§3

 

Pełnomocnik zobowiązany jest do powiadamiania kierownika jednostki o fakcie naruszenia zasad określonych w Planie.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.