Informacja Wójta Gminy Kleszczewo

o przebiegu wykonania budżetu  na 30.06.2009r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2009r. wg Uchwały Nr XXVI/195/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

22.437.857 zł

po stronie wydatków

24.819.322 zł

                                Deficyt budżetu                   2.381.465 zł

 

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

 % wykona-nia planu

Struktura % wykonania

1.

Subwencje

4.825.639,00

2.923.328,00

60,60

35,75

2.

Dochody własne

14.384.543,00

4.273.331,10

29,71

52,25

3.

Dotacje  na zadania zlecone    par 2010

1.579.789,00

805.327,15

50,98

9,85

4.

Dotacje na zadania własne par 2030

198.694,00

119.890,00

60,34

1,47

5.

Dotacje  i środki z innych źródeł     par. 2008, 2009, 2310,2440, 6300 i 6330. 

 

1.449.192,00

 

55.817,21

 

3,85

 

0,68

 

 

Razem

22.437.857,00

8.177.693,46

36,45

100,00

 

w tym:

- dochody bieżące

 

15.048.056,00

 

8.061.086,46

 

53,57

 

98,57

 

- dochody majątkowe

7.389.801,00

116.607,00

1,58

1,43

 

 

1. Subwencje

Znaczącą pozycję budżetu stanowią subwencje  wykazywane w dziale 758. tj.:

- na plan 4.424.362 zł część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie wynosi 2.722.688 zł

- na plan 401.277 zł subwencja wyrównawcza, wykonanie wynosi 200.640,00 zł

Na 13 rat subwencji oświatowej przekazywanej w ciągu roku z Ministerstwa Finansów (rozdział 75801),  w I półroczu  otrzymujemy 8 rat. Dlatego wykonanie planu budżetu w tej pozycji  wynosi 61,54%.

 

2. Dochody własne

 

W dziale 020  Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnoszona jest w IV kwartale przez Starostwo Powiatowe.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 3,21% planu.  Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  5.302,11 zł, a zaległość dotyczy jednej  osoby i wynosi 818,97 zł. Jest to zaległość z 2009r. Dłużnik nie reaguje na upomnienia dlatego sprawa została przekazana  Radcy Prawnemu celem skierowana do Sądu.

W paragrafie 0750 zrealizowane są wpłaty za: 

·          najem lokali mieszkalnych  wpłynęło 4.457,57 zł, zaległość  wynosi   439,71 zł i dotyczy 4 osób. Do 13.07.2009r. z zaległość została uregulowana kwota 265,08 zł.  Oddanych w najem na dzień  30.06.2009r. było  9 mieszkań.

·          dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą wpłacono 73.234,52 zł.  Wynajmowanych jest 18 lokali i dwie osoby dzierżawią grunt.  Zaległości wynoszą 18.683,55 zł. i dotyczą 3 osób fizycznych. Jedna osoba uregulowała w dniu 31.07.2009 całą zaległość tj. 7.077.85 zł. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0770 dochody uzyskano ze sprzedaży działki  o powierzchni 110 m2 w Tulcach i w Kleszczewie o powierzchni 1.014 m2.  W planie przyjęto sprzedaż gruntów  o powierzchni 8,6364 ha (3 działki) pod aktywizację gospodarczą w miejscowości Krzyżowniki. Przetarg ze stycznia i czerwca 2009r. nie wzbudził zainteresowania w związku z czym obniżono cenę jednej działki i ogłoszono przetarg na dzień 15 września 2009r. Na dzień 17 sierpnia ogłoszony jest również przetarg na sprzedaż 7 działek budowlanych w miejscowościach: Tulce, Krerowo, Gowarzewo i Kleszczewo.

W paragrafie 0920 odsetki, zapłacono za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 768,45 zł.

 

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 księgowane są dochody w wysokości 357,20 zł co stanowi 5% od zrealizowanych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania dowodów osobistych oraz  udostępniania danych osobowych. Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty za kserowanie dokumentów 973,40 zł i ogłoszenia reklamowe w książce telefonicznej wydanej przez Urząd Gminy na koniec 2008r. 1.130 zł. Wykonanie w rozdziale wynosi 105,17%.  W II półroczu 2009r. plan zostanie skorygowany.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 48,76%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

 

O wysokości dochodów w rozdziale 75615 i 75616 decyduje  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

 

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

91.545,51

119.191,00

789,70

10,00

- rolny

134.658,24

 

2.952,10

950,00

- podatek leśny

 

 

1,00

 

- od środków     

   transportowych

47.365,80

15.061,50

782,00

 

Razem

273.569,55

134.252,50

4.524,80

960,00

 

Zwolnienia w kwocie 134.252,50 zł dotyczą Zakładu Komunalnego, Ochotniczej Straży Pożarnej i majątku Gminy.

 

 

 

Na dzień 30.06.2009r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 30.06.2009r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

31.170,56

512.038,81

6,09

-  rolny                      (rozdz.75615)

4.092,00

111.088,00

3,68

- od środków transportowych (rozdz.75615)

1,00

29.278,00

-

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

47.289,45

324.586,28

14,60

- rolny                       (rozdz.75616)

13.871,35

292.658,77

4,74

- od środków transportowych (rozdz.75616)

9.370,00

58.410,00

16,04

Razem

105.794,36

1.328.059,86

7,97

 

 

W pozycji zaległości w podatku od nieruchomości  (rozdział 75615) kwota 6.915,60 zł została wpisana na  hipotekę przymusową podatnika. W analogicznym okresie roku ubiegłego wymagalne zaległości podatkowe wynosiły 125.881,30 zł

W podatku od środków transportowych wpłaty przekraczają 50% planu. Wysokość tego podatku uzależniona jest  od ilości zarejestrowanych pojazdów. Ilość ta w ciągu roku ulega zmianom dlatego planowanie dochodów z tego podatku jest trudne.  Jeżeli w II półroczu 2009r. w ewidencji będzie taka ilość pojazdów jak na dzień 30.06.2009r to plan będzie zmieniony. Z uwagi, że plan wpływów z opłaty targowej przekracza plan budżetu, który wynosi 400 zł pozycja ta zostanie skorygowana przy zmianie budżetu.

W I półroczu  2009r. wystawiono 261 upomnień.

 

 

 

Na dzień 30.06.2009r. należności  wymagalne ściągane przez Urzędy Skarbowe wynoszą:

 

Podatek

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 30.06.2009r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- podatek od działalności gospodarczej    

   (rozdział 75601

9.735,31

615,45

1,581,82

- podatek od czynności cywilnoprawnych

   (rozdział 75615)

196,60

25.821,36

0,76

- podatek od spadków i darowizn

   (rozdział 75616)

479,00

34.032,80

1,41

- podatek od czynności cywilnoprawnych

   (rozdział 75616)

1,58

143.095,25

-

Razem

10.412,49

203.564,86

5,12

 

Analizując zaległości w poszczególnych pozycjach należy zauważyć, że znaczny wzrost występuje w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. W analogicznym okresie roku ubiegłego Urząd Skarbowy wykazywał  zaległość w wysokości 6.813,25 zł,  a na dzień 30.06.2009r.  wykazuje  9.735,31 zł.

Na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych  otrzymujemy informację o wysokość dochodów z poszczególnych źródeł podatków przekazywanych do Gminy.

W rozdziale 75615 w podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymaliśmy 25.821,36 zł. Plan został wykonany w wysokości 73,78%. Nadpłata z Urzędu Skarbowego wynosi 3.096,54 zł.  W analogicznym okresie roku ubiegłego wpłata wynosiła 15.018,28 zł.

W rozdziale 75616 w podatku od spadków i darowizn – par 0360 wpłaty wynoszą 34.032,80 zł w tym nadpłata 8.653,60 zł. Plan został przekroczony dlatego zostanie skorygowany. W paragrafie 0500 w podatku od czynności cywilnoprawnych plan został wykonany w wysokości 40,88%. Z tego podatku otrzymaliśmy 143.095,25 zł w tym nadpłata 9.916,45 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody w tym paragrafie wynosiły 348.235,60 zł.

 

W rozdziale 75618 i paragrafie 0410 dochody realizowane są z opłaty skarbowej. Wysokość stawek opłaty określa ustawa – o opłacie skarbowej. Z tego źródła dochodów wpłynęła kwota 15.810,11 zł co stanowi 60,81% planu. W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach. Ostatnia rata przypada na 30 września. Wykonanie w tym paragrafie wynosi 61,15% planu. 

W paragrafie 0490 ujęte zostały

·          opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 2.950,00 zł

·          opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 27.310,22 zł

·         opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 283.376,70 zł. Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 31.039,01 zł w tym:  za zajęcie pasa drogowego  15.886,61 zł z tego do 13 lipca 2009r. spłacono 15.823,61 zł, oraz z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 15.152,40 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość dotyczy dwóch osób.

W paragrafie 0690 i 0920 wpłynęły dochody stanowiące zwrot kosztów wezwania do zapłaty i odsetki  z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

W rozdziale 75621 wykazany jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie w tej pozycji wynosi 40,35% planu. Plan budżetowy wynosi 4.572.779 zł. Plan dochodów szacuje Ministerstwo Finansów. Środki przekazywane są z Budżetu Państwa.  W analogicznym okresie roku ubiegłego plan zrealizowany był na poziomie 46,83%.

W podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi 164,38% planu. Podatek ten w ciągu roku może ulegać zmianom gdyż uzależniony jest od wysokości osiąganych zysków przez podatników tego podatku. Udział w podatku przekazują Urzędy Skarbowe.

 

Dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia, występują w rozdziale 75814. W paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 Zakład Komunalny wpłacił 49.857,42 zł  z tytułu rozliczenia za 2008r. dotacji przedmiotowej. Pozostała kwota to odszkodowanie za zalanie budynku w Markowicach 5.766,33 zł oraz prowizje od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych i różnice z zaokrągleń deklaracji dotyczącej podatku VAT. Osiągnięte dochody przekroczyły plan dlatego zostanie on skorygowany

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody własne ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Tulcach . W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.682,68 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane są dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 1.050 zł co stanowi 42% planu.

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców 2.625 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

 

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 129.431,01 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody zrealizowane wynoszą 1.718,99 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe i  wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, która przekazywana jest do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 1.171,29 zl co stanowi  58,56% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 28.755,83 zł co stanowi 106,11% planu. Plan zostanie skorygowany. Wymagalne należności to kwota 2.739,35 zł. Zaległości dotyczą 3 osób, jedna osoba uregulowała należność do 13 lipca 2009r.  W ciągu roku na  wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.  Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 266,54 zł odsetek. 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

      Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

 

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01010

 

177.414

 

177.413,36

 

100,00

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600

21.550,00

48,32

na zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

901

451,00

50,06

 na prowadzenie rejestru wyborców

75109

3.792

1.744,79

46,01

na wybory uzupełniające do Rady Gminy

75113

7.082

7.082,00

100,00

na wybory do Parlamentu Europejskiego

85212

1.331.400

585.508,00

43,98

na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

2.800

1.342,00

47,93

na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

85214

 

11.800

 

10.236,00

 

86,75

na zasiłki socjalne  i na wypłatę składek    

na  ubezpieczenie  społeczne  dla  określonych osób pobierających zasiłki z  

pomocy społecznej

 

1.579.789

805.327,15

50,98

Razem

 

 

 

4. Dotacje na zadania własne

 

Środki otrzymaliśmy w dziale   801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

 

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

80195

8.525

0,00

0,00

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dotacja do 30.06.2009r. nie wpłynęła.

85214

74.000

39.066,00

52,79

-  dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85219

57.000

29.652,00

52,02

-  utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

12.767

12.100,00

94,78

-  dożywianie uczniów w szkole

85415

46.402

39.072,00

84,20

-  pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

198.694

119.890

60,34

Razem

 

 

5. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2008, 2009, 2310, 2440, 6300 i 6330)

 

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

80104

84.200

50.817,21

Dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik  i Kostrzyn za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy

95395

31.333

0,00

Dotacja rozwojowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

85395

1.659

0,00

Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

90004

0

5.000,00

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenie drzew iglastych w miejscowości Tulce.

92601

666.000

0,00

Pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk ORLIK 2012 w miejscowościach Tulce i Kleszczewo

92601

666.000

0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boisk ORLIK 2012 w miejscowościach Tulce i Kleszczewo

 

1.449.192

55.817,21

Razem

 

W rozdziale 80104 wpływają wpłaty od Gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie tj. miesięcznie:  z Poznania 14 do 16 dzieci, ze Swarzędza 4 do 5 dzieci, z Kórnika 5 dzieci z Kostrzyna 2 dzieci. Wykonanie wynosi 60,35% planu.

 

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 8.177.693,46 zł co stanowi 36,45% planu.  Na niskie wykonanie planu decydujący wpływ ma brak realizacji zaplanowanej sprzedaż gruntów pod aktywizację gospodarczą w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

 

 

Wydatki

 

Wydatki majątkowe - Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

239 405

233 875,55

 

Sieci kanalizacyjne i wodociągowa na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie od Syndyka

222 775

222 775,55

 

Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice,  Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki

 (zapłacono część z aneksu za  projekt techniczny)

16 630

11 100,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 513 535

411 596,69

 

Budowa ulic w miejscowości Tulce etap II

1 848 595

411 596,69

Wykonano budowę ulic Poznańskiej.  Umowę na budowę ulic Daliowej z odcinkiem Klonowej podpisano w dniu 13.07.2009r. na wartość 990.731,37 zł. Zakończenie zadania 30.09.2009r.

 

Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka

777 550

 

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

Na budowę drogi nie otrzymaliśmy dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jak również z WRPO  dlatego wstrzymana jest realizacja zadania.

 

Budowa drogi Zimin Nowy Świat

–przetarg z dnia 31.VII.2009r. został rozstrzygnięty.

200 000

 

 

Budowa dróg na nowych terenach inwestycyjnych

687 390

 

Umowę  podpisano w dniu 23.06.2009r na wartość 562.420 zł okres realizacji  do 31.08.2009r.

60016

Drogi publiczne gminne

87 225

77 228,00

 

Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie od Syndyka

77 225

77 225,00

 

Wykup dróg

10 000

3,00

71095

Działalność usługowa

700 000

12 200,00

 

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy

700 000

12 200,00

Zapłacono za projekt budowlany boisk i muszli koncertowej. Złożony jest wniosek o dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi.

75023

Urzędy gmin

89 600

4 129,70

 

Rozbudowa zaplecza przy Urzędzie Gminy

50 000

 

Ze względu na niską realizację dochodów majątkowych wstrzymano wykonanie zadania.

 

Uzupełnienie wyposażenia

39 600

4 129,70

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000

 

 

Budowa cyfrowego systemu łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej

10 000

 

Dokumenty dotyczące dotacji celowej przekazaliśmy zainteresowanym jednostkom. Oczekujemy na umowę dotyczącą przekazania dotacji.

75412

Ochotnicze straże pożarne

250 000

250 000,00

 

zakup wozu bojowego

250 000

250 000,00

80101

Szkoły podstawowe

126 000

 

 

rozbudowa szkoły w Tulcach

100 000

 

W opracowaniu założenia dotyczące rozbudowy.

 

oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Kleszczewo  i Tulce

20 000

 

 

uzupełnienie wyposażenia w Zespole Szkół w Tulcach

6 000

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 130

 

 

Uzupełnienie wyposażenia

w m-u lipcu przesunięto plan na inne paragrafy

2 130

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

154 994

18 300,00

 

Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych

154 994

18 300,00

Zapłacono za studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

300 000

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego

300 000

 

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na oświetlenie dróg

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

538 500

107 647,40

 

Budowa wodociągu na nowych terenach inwestycyjnych

246 500

83.247,40

 

Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)

100 000

 

 

Zakup autobusu

120 000

 

 

Zakup agregatu  prądotwórczego do hydroforni w Krerowie

40 000

 

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

 

Zakup rębarki do gałęzi

25 000

24 400,00

 

Zakup przystanków autobusowych  (Bylin, Gowarzewo)

7 000

 

Zadania  z tego rozdziału realizuje Zakład Komunalny   

92114

Pozostałe instytucje kultury

959 000

 

 

zakup kotary wewnętrznej dzielącą płytę główna hali widowiskowo sportowej w Kleszczewie

26 000

 

 

Przebudowa Ośrodka Kultury

300 000

 

 

Budowa placów zabaw w sołectwach

633 000

 

Zadania  z tego rozdziału realizuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.    Na budowę placów zabaw złożony jest wniosek o dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi.

92601

obiekty sportowe

2 332 000

23 828,00

 

Budowa boiska ORLIK 2012 w Tulcach

1 166 000

 

Umowę na budowę boiska podpisano w dniu 03.07.2009r na wartość 1.024.268,80 zł. Termin realizacji zadania ,  nie później niż 3 miesiące od daty przekazania terenu robót. Inwestycja w toku.

 

Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie   Etap I    ORLIK 2012

1 166 000

23 828,00

Umowę na budowę boiska podpisano w dniu 17.07.2009r na wartość 1.069.856,00 zł. Termin realizacji zadania ,  nie później niż 3 miesiące od daty przekazania terenu robót. Inwestycja w toku.

92695

Pozostała działalność

50 000

1 995,00

 

Budowa boiska w Nagradowicach

50 000

1 995,00

Wyrównano grunt, zakupiono i zasiano trawę. Zamówiono bramki, siatki, słupki do siatkówki i siatka, piłkochwyty, 2 wiaty stadionowe 12 osobowe.

 

Razem

9 352 389

1 140 800,34

 

 

Wydatki bieżące  w tym:

 

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na ten cel w budżecie gminy została zaplanowano kwota 5.452.892 zł, a wykonanie wynosi 2.690.4170,3 zł tj. 49,34% planu.

 

2. Dotacje z budżetu gminy

 

Roz-

dział

Dotacja

Plan

Wykonanie

80101

   dla publicznej jednostki oświaty

423 432,00

233 413,00

80104

   dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 

256 509,00

120 386,76

80104

   dla publicznej jednostki oświaty

59 281,00

26 914,32

92114 i 92116

   dla instytucji kultury

681 960,00

411 280,00

90017

przedmiotowe dla zakładu budżetowego

841 006,00

468 970,00

60004

dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

41 641,00

18 927,49

75023

pomoc finansowa dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

3 100,00

3 100,00

60014

pomoc finansowa dla Powiatu na remont drogi w Kleszczewie

500 000,00

0,00

80104

za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym

35 458,00

24 311,91

80105

za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym

15 000,00

0,00

Roz-

dział

Dotacja

Plan

Wykonanie

85154

dla Powiatu Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996r.

19 950,00

0,00

80195

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

10 000,00

4 493,16

92695

na zadanie w zakresie sportu masowego

86 500,00

45 200,00

92106

Dla Stowarzyszenia Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi  na budowę kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Ziminie.

700 000,00

0,00

 

Razem

3 673 837,00

1.356.996,64

 

Dotacje omówione zostały poniżej w poszczególnych działach.

 

3.  Wydatki na obsługę długu zaplanowano w  wysokości 354.372,00 a wykonano w wysokości 105.898,56. Wydatki te zostały omówione w dziale 757.

 4. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 5.985.832 zł a wykonano 2.619158,53 zł. wydatki te omówione są poniżej.

 

Z uwagi, że w części tabelarycznej  wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji..  

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01010 uregulowano całkowite roszczenie tj. 90.071 zł na podstawie sądowej ugody za włączenie do oczyszczalni ścieków  w Tulcach.

W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 54,99%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za dwie raty wpłaconego podatku rolnego.  W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2008r. do lutego 2009r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 173.934,67 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

 

W dziale 600 Transport i łączność – Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono dwie raty. Do zapłaty pozostają kolejne dwie raty. W rozdziale 60014 zaplanowano 500.000 zł na remont drogi powiatowej w Kleszczewie ul. Poznańska i Średzka oraz budowę chodnika w Śródce. Powiat nie zaplanował środków na realizację tych zadań w związku z tym środki nie są wydatkowane. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne  wydatki bieżące  wykonane  w wysokości 127.815,27 zł co stanowi 68,35% planu (paragraf 4210, 4270, 4300 i 4610)  środki przeznaczono między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 74.001,41 zł oraz na profilowanie  30.602,24 zł oraz dostawę tłucznia, znaki drogowe, tablice, mieszankę mineralno asfaltową i naprawę dróg.

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 1.825,26 zł co stanowi 4,24% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów dla mieszkańców Gminy głównie dzieci szkolnych. Drugie półrocze to okres wakacji i urlopów dlatego zakłada się, że głównie wydatki będą dotyczyć tego okresu.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 57,41%. Przeprowadzono remont w mieszkaniu w Markowicach. Wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano instalację CO, wodno – kanalizacyjną oraz instalację zasilającą mieszkanie w energię elektryczną. Zapłacono za usługi kominiarskie dotyczące mieszkań komunalnych oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków.

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 3,69% planu. Na niski poziom wykonania budżetu  wpływ mają zaplanowane środki w rozdziale 71095 na inwestycje opisane w tabeli powyżej „Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

W rozdziale 71004 plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 50.000 zł. Trwają dyskusje dotyczące zakresu zmiany planu. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 4.111,62 zł co stanowi 14,53% planu. Na bieżąco zlecane są do wykonania mapy geodezyjne. W rozdziale 71095  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (ogłoszenia, wycena nieruchomości w tym do naliczenia opłaty planistycznej).

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  48,50% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych,  delegacji służbowych. Wszystkie wydatki pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, środków czystości.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin wypłacono między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba  zatrudnionych za I półrocze 2009 wynosiła 19 etatów.  Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty dwie osoby skorzystały z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. W wynagrodzeniach bezosobowych paragraf 4170 wypłacono środki dla pracownika obsługującego zebrania wiejskie na poszczególnych wsiach oraz za sprzątanie Urzędu w czasie urlopu sprzątaczki.

Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki 5.203,99 zł, środki czystości 1.512,66 zł, wyposażenie,  prenumeratę gazety. W paragrafie 4270 usługi remontowe zaplanowane są środki na remont kotłowni. Zaplanowano, że remont wykonają pracownicy Zakładu Komunalnego, którzy obecnie pracują w Zespole Szkół w Kleszczewie wykorzystując okres wakacji. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 34.138,66 zł, opłaty pocztowe 18.289,77 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotycząca programów komputerowych 33.143,18 zł,  czyszczenie chodniczków wejściowych, utrzymanie BIP. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 5.109,20 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 9.867,96 zł. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis roczny na etat pracownika w 2009r. wynosi  1.000,04 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na zakup nagród za najlepiej oświetloną posesję,  wniesiono opłatę za udział w konkursie „Teraz Polska" i „Gmina Fair Play”, opłacono udział  w wydawnictwie Samorządy Najlepsze w Polsce i reklamę w Panoramie Firm, sfinansowano udział w II Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej,  pokryto  koszty przejazdu autobusowego zespołów Stokrotki i Kleszczewianki na występy zespołów śpiewaczych w Sielinku oraz dzieci przedszkolnych na występy w Stęszewie.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące diet wypłacanych  sołtysom z tytułu udziału w Sesjach Rady gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy oraz artykuły biurowe i spożywcze oraz opłaty za usługi telefoniczne.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  Wykonanie w dziale wynosi 13.127,43 zł co stanowi 83,22% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa  programu komputerowego, zakup papieru. W Gminie przeprowadzane były wybory uzupełniające do Gady Gminy. Na ten cel wydano  1.744,79 zł  w tym diety, obsługę informatyczną i podróż służbową. Zadania finansowane z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 10.931,64 zł z tego z dotacji z Budżetu Państwa została pokryta kwota 7.058 zł. Środki wydano między innymi na diety do Komisji Obwodowych, obsługę informatyczną i administracyjną, zakup kabin, pieczątki  stojaka do flag, flagi. W celu przeprowadzenia wyborów po raz pierwszy Gmina została podzielona na trzy okręgi wyborcze. Dlatego przeznaczono dodatkowe środki z budżetu gminy.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 2.700 zł na zakup paliwa dla Policji. Z naszej strony została podpisana umowa i przekazana drugiej stronie do podpisu. W ubiegłym roku przekazaliśmy  Policji do użytkowania  urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W lipcu 2009r. dokonano przeglądu tego  urządzenia. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęte są wydatki dotyczące ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie planu w rozdziale  zostało zrealizowane na poziomie 80,92%. Na wysoki wskaźnik wykonania mają wpływ przekazane środki na inwestycje – zakup wozu bojowego. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 4.524,45 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi  paliwa za 2.452,64 zł, mundury, koszule, polary, sznury galowe 8.521,58 zł, myjkę ciśnieniową 1.239 zł, puchary druki. W paragrafie 4270 usługi remontowe zaplanowana jest wymiana okien w strażnicy w Kleszczewie. Z paragrafu 4300 zapłacono za usługi kominiarskie 595,36 zł, przeglądy techniczne 1.058 zł,  wynajem autobusów 662,44 zł, badania lekarskie strażaków 1.155 zł,  usługę gastronomiczną związaną z zawodami w Kleszczewie 840 zł, naprawy i przeglądy.  Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 wydatkowane są środki na usługi telefoniczne oraz zaplanowana jest rezerwa do wykorzystania w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  49,77% planu.  Środki wydano między innymi na    wynagrodzenia dla sołtysów 9.043 zł, za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 9.372,20 zł, tonery i  regenerację tonerów 620,51 zł, oraz ubezpieczenie sołtysów.

 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej, od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach. Wykonanie w dziale stanowi 29,88% planu. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3 miesięcznej. Stawka ta w stosunku do 31.12.2008r zmniejszała  się do miesiąca kwietnia 2009r. co ma istotny wpływ na wysokość ponoszonych odsetek. W miesiącu maju zakończyliśmy spłacać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

 W dziale 758 Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki. 20.000 zł, nierozdysponowane środki przeznaczone do dyspozycji Samorządów Wsi 130.821 zł.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 76 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2009r.:

 

 

Kleszczewo

 

Treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

RAZEM

Liczba uczniów         

54

162

141

357

Liczba oddziałów

3

9

6

18

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

18,00

18,00

23,50

19,83

                                 

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

32,77

liczba pracowników obsługi

 

 

 

9,00

 

Tulce

 

Treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

RAZEM

Liczba uczniów         

105

244

104

453

Liczba oddziałów

5

12

5

22

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

21,00

20,33

20,80

20,59

                                 

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

41,05

liczba pracowników obsługi

 

 

 

9,50

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 85401 i 85446    przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.379.265                  1.204.414,54                   50,62

Zespół Szkół Tulce                    2.582.960                  1.269.083,45                   49,13

 

 

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

909.471,43

996.258,08

Wynagrodzenia z pochodnymi

59.889,20

67.612,17

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

25.232,68

21.571,19

Zakup materiałów    w tym między innymi:

3.659,45

3.674,12

Środki czystości

Kleszczewo

Tulce

Opis

11.972,53

 

 

8.553,59

Kleszczewo –meble- gabinet, biurka nauczycielskie, szfka pod komputer, krzesło, lodówka.

Tulce meble do nauczania początkowego, tablice, telefon, zabawki

5.122,25

4.678,84

Materiały biurowe, druki

5.402,83

2.714,97

Pomoce dydaktyczne

57.684,40

39.685,80

Zakup energii (energia elektryczna, woda gaz)

16.463,90

 

Usługi remontowe w tym: Kleszczewo – układanie płytek w stołówce, remont korytarza przy świetlicy,

2.635,00

2.994,50

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

38.720,04

37.199,24

Zakup usług pozostałych w tym między innymi:

1.931,08

3.496,76

Transport, wywóz śmieci

9.285,01

11.895,00

Korzystanie z hali sportowej

13.040,97

13.957,62

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis  komputerowy

890,49

-

Wynajem chodniczków wejściowych

1.750,00

1.200,00

Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli

732,00

732,00

Ochrona Juwentus

402,60

1.279,68

Zakup usług internetowych

527,82

751,56

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

927,44

839,83

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

2.273,05

2.156,35

Podróże służbowe krajowe

1.505,50

1.638,00

Ubezpieczenie majątku

69.743,00

82.350,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

2.580,00

4.029,00

Szkolenia

1.182,17

585,60

Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek

9.773,48

7.417,48

Akcesoria komputerowe (programy, tonery, kable, zasilacz, mysz)

1.204.414,54

1.269.083,45

Razem

 

Szkolna stołówka w Kleszczewie dziennie wydaje 

a/  uczniowie  - obiady            około 60  / w tym OPS – 36/

b/ dorosłe osoby - obiady        około 15

c/  przedszkolaki -   śniadanie, obiad, podwieczorek – około 40

 

Szkolna stołówka w Tulcach dziennie wydaje

a. uczniowie – obiady około 85 /w tym OPS Kórnik – 11, OPS Kleszczewo- 15/  bułki - 17

b. dorosłe osoby  - obiady  około 7

c.  przedszkolaki- 2 śniadania i obiad – około 80

 

W rozdziałach 80101, 80104, 80110, 85401 nie były wnoszone wpłaty na PFRON paragraf 4140, gdyż obecnie liczba niepełnosprawnych uczniów zwalnia szkołę z tego obowiązku. W rozdziałach 80101 i 80104 zabezpieczone są środki w paragrafie 4170 na zatrudnienie w ramach prac zleconych w przypadku długotrwałych nieobecności. W rozdziałach 80101, 80104 i 80110 zaplanowane są środki na usługi remontowe  paragraf 4270. Wykonanie remontów przewidziano na okres wakacji szkolnych. W rozdziałach 80146 i 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. wydatki są zaplanowane na zakup materiałów szkoleniowych oraz na szkolenia i dofinansowanie dokształcania nauczycieli zgodnie z opracowanym planem dokształcania.

W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Poznań  8 do 9 dzieci i na terenie gminy Kostrzyn 1 dziecko paragraf 2310. Jeżeli ilość dzieci od września będzie taka sama  wymagana będzie zmiana budżetu. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywana jest dotacja w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego  „Bajkowa Kraina” w Tulcach na 72 do 75 dzieci, w paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez  Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie na 12 dzieci.  

W okresie od stycznia do czerwca nie było dzieci z naszej Gminy  uczęszczających do  przedszkoli specjalnych dlatego nie ma wydatków w tym rozdziale.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania, Swarzędza, Owińsk i Środy. Dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza zlecony jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci. Zapłacono 65.588,18 zł.   Do Środy i Owińsk dzieci dowożą rodzice. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 44,66% planu. Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny. Za dowóz zapłacono 113.513,40 zł. 

W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również  środki między innymi na: działające w miesiącu marcu ognisko dla dzieci przedszkolnych w Ziminie 1.030,63 zł, nagrody dla uczniów 3.605,94 zł,  przejazd autobusowy na konkursy 2.117,81 zł, prowadzenie przedszkola w Gowarzewie przez Familijny Poznań 3.646,71 zł. Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 24.763,29 zł i dwóch pracowników 1.510 zł.

Środki na usługi remontowe paragraf 4270 w dniu 02 lipca 2009r zostały przesunięte na remont szkoły w Kleszczewie. W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych planowane są środki na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8.525 zł. Nie otrzymaliśmy dotacji, dlatego nie została wypłacona jeszcze należność pracodawcy młodocianego ucznia.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 21,14%.

W rozdziale 85149 zaplanowano dotację dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996r.  Po podpisaniu porozumienia będą przekazane środki. Obecnie Powiat zbiera informacje o faktycznej ilości dziewcząt do szczepień.

 

Zaplanowane wydatki w rozdziałach  85153 i 85154 przeznaczone są na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy w dniu 30.12.2008r. zrealizowała w I półroczu z rozdziału 85154 26,34% planowanych środków na  następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – na zadanie wydano 1.988,00 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 16.918,54  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano  6.198,43 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  wydano 1.624,00 zł.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie swoje działania kieruje do dzieci i młodzieży. Z tego względu wiele zadań dodatkowo realizowane jest w okresie wakacyjnym. Tradycją stała się organizowana już wiele razy „AKCJA LATO”.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 43,43%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2 osób. Wykonany został plan na poziomie 52.88%. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212  finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany na poziomie 41,49%. Wszyscy uprawnieni otrzymali świadczenia rodzinne. W I półroczu 2009r. wypłacono 5.122 świadczeń w tym: 4.950  to świadczenia rodzinne oraz 172 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Za 10 osób opłacana była składka ubezpieczeniowa od świadczeń pielęgnacyjnych. Na świadczenia wydano 525.443,98 zł. Za ubezpieczenie społeczne z paragrafu 4110  10 osób miało opłaconą składkę ubezpieczeniową od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości  6.323,64 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę  zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, tonery. W rozdziale 85213 wydatki dotyczą także zadań zleconych, są to składki zdrowotne opłacane za niektóre uprawnione osoby pobierające zasiłki stałe  (8 rodzin) i świadczenia rodzinne (2 rodziny). Plan został wykonany na poziomie 48,43%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

 

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Liczba świadczeń

Źródło finansowania

11.800

9.818,87

83,21

8 osób

z dotacji celowej na zadania zlecone - zasiłki stałe

74.000

39.498,29

53,38

40 osoby

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe

82.950

31.032,49

37,41

68 osób

z budżetu gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne i zasiłek pogrzebowy

168.750

80.349,65

47,61

116 osób

Razem rozdział  85214

 

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 36,06%. Dodatki otrzymało 27 rodzin.  Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 168.101,34 zł tj. 48,79% planu. W I półroczu na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w wysokości 29.652,00 zł, która  pokryła 17,64% poniesionych wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  w I półroczu zatrudnionych było 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, drzwi wejściowe w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przeglądy instalacji gazowej, opłaty za wyjazdy do banku, z paragrafu 4750 zakupiono program komputerowy, tonery, napęd do komputera.

W rozdziale 85228 ujęte są planowane wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych 9.410 zł. W I półroczu usługi te nie były świadczone.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na następujące cele:

23.488,00 zł  na dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 12.100 zł.

  1.372,00 zł dowóz obiadów z Zespołu Szkól w Kleszczewie dla uczniów w Ziminie,

  1.754,97 zł za sprowadzoną żywność z Banku Żywności oraz za transport i rozładunek.

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Do szkoły w Ziminie obiady są dowożone z Kleszczewa. Wykonanie w rozdziale wynosi 49,57% planu.

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 i 85446  omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone za okres od stycznia do czerwca 2009r. Plan  został wykonany w wysokości 64,86%. W paragrafie 3260 planowana jest kwota 7.330 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Środki do budżetu wprowadzono na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.06.2009r.

 

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 861.739,66 zł co stanowi 32,28%.  Niskie wykonanie planu spowodowane jest  między innymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu  2009r. nie były ponoszone wydatki.

 

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 37.128,94 zł tj. 42,78% planu w tym:  na zakup rękawic, worków do segregacji śmieci, koszy na przeterminowane leki, broszur „kochasz dzieci nie pal śmieci”  i „wypalanie zabijanie”  oraz  za wywóz śmieci. Utrzymaniem porządku na ternie Gminy zajmuje się Zakład Komunalny.  

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 30.585,92 zł co stanowi 70,14% planu wydatków bieżących. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup paliwa do kosiarki,  nasadzenie drzew iglastych w Tulcach 10.321,69 zł, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane z zakupem karmy dla psów usługi weterynaryjne oraz refundację wynagrodzeń pracowników Zakładu Komunalnego.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki  za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 398.800 zł i został wykonany w kwocie 135.271,11 co stanowi 33,92%. Z uwagi na to, że część wybudowanej sieci w latach poprzednich pozostała na stanie majątku Gminy zaplanowane wydatki w paragrafie 4210 i 4300 na ewentualne naprawy bądź uzupełnienia. W półroczu nie wystąpiły okoliczności aby uruchamiać te środki.

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym wykorzystując 10 autobusów, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2009r. wynosi 29 osób, w tym jedna osoba  na 0,75 etatu, dwie  na umowę zlecenie oraz  26  osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W I półroczu Zakład otrzymał 468.970 zł  dotacji tj. 55,76% planu. W dniu 30.06.2009 przekazana została dotacja na lipiec. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano razem na 2.787.945 zł, a wykonanie wynosi 1.387.058,22    bez  pokrycia amortyzacji która wynosi 240.485 zł. Wykonanie planu przychodów wynosi 49,75%. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 944.392 zł  tj. 48,76% planu. Dochody to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 488.845,22 zł,  wpłaty za wodę i odbiór ścieków 418.467,09 zł, wykonane usługi remontowe 35.206,79 zł., zwrot odszkodowań za uszkodzony hydrant i gazociąg 2.491,91 zł.

Plan kosztów razem wynosi 2.787.945 zł, a wykonanie 1.239.153,74 zł, co stanowi 44,47% bez odpisów amortyzacyjnych, które stanowią kwotę 240.485 zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2009r wyniósł 99.624,83 zł, a na dzień 30.06.2009r. wynosił 229.374,31 zł.

Poniesione koszty na poszczególne rodzaje działalności:

Kwota

Przeznaczenie

678.819,80

Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oleje paliwo, części zamienne, energia, ubezpieczenie

68.838,27

Przepompownia w Tulcach

- główne koszty to opłaty za przekazane ścieki   61.567,06 zł

121.233,04

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

- główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.627,55 zł, energia 30.347,44 zł, naprawy, analizy, naprawy.

335.055,84

Wodociągi gminne  - główne koszty to energia elektryczna 38.792,19 , zakup wody 98.892,53 zł,  wynagrodzenia z pochodnymi,  materiały i części zamienne.

35.206,79

Usługi remontowe – główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych

1.239.153,74

Razem koszty

 

Należności wymagalne stanowią kwotę 170.520,81 zł głownie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są upomnienia. Wydano 20 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostaw wody i przyłącza kanalizacyjnego. Po otrzymanych zawiadomieniach część osób uregulowało swoje zadłużenia lub wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 27,44%. Środki wydano między innymi za: zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 33.391,56 zł, czyszczenie kominów, utylizację padliny, jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w Nagradowicach do Wspólnoty w Nagradowicach  2.644,98 zł,  umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.537,70 zł, ubezpieczenie budynków, remont sali sołeckiej w Krzyżownikach – Śródce 6.690,35 zł, przystosowanie sali w Gowarzewie na prowadzenie zajęć z dziećmi przez Familijny Poznań 10.603,51 zł, za zakup materiałów do remontu sali w Nagradowicach 1.200,50 zł. W I półroczu nie rozpoczęto remontu przy budynku komunalnym w Nagradowicach (przychodnia lekarska). Na ten cel zaplanowano 100.000 zł.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 25,26% planu. Na poziom realizacji planu wpływ mają zaplanowane inwestycje. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W miesiącu czerwcu przekazano dotację na lipiec.

W rozdziale 92120 zaplanowane są środki na opracowanie programu opieki nad  zabytkami. Umowa jest w trakcie realizacji, zapłacono I ratę.

W rozdziale 92195 ujęto w planie  wydatków zadania do  realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. W I półroczu  na plan 50.546 zł wydano 14.202,95 zł co stanowi 28,10%. Środki wydano na integrację poszczególnych wsi w tym między innymi: zakup nagród i słodyczy dla dzieci, pokaz sztucznych ogni, prowadzenie festynu.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 2,43%. W zakresie zadań bieżących w  planie rozdziału 92601 ujęto zadanie budowy kompleksu sportowego przy szkole w Ziminie na kwotę 700.000 zł. Zadanie miało być realizowane przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi. Do czasu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej, Stowarzyszenie nie uzyskało statusu organizacji pożytku publicznego w związku z czym zadanie nie może być współfinansowane. W zakresie zadań bieżących w rozdziale 92695 na plan 137.550 zł wykonanie wynosi 52.449,97 zł tj. 38,13%.  W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzysta klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzyma 70.200 zł w dwóch transzach  z czego przekazano  45.200 zł.  Na mocy Uchwał Rady Gminy cztery osoby otrzymały nagrodę za osiągnięcia sportowe i dwie korzystają  ze stypendium sportowego.   Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów  oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe i opłaty za udział w zawodach.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75101,75109, 75113,  85212, 85213 i 85214 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.579.789 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 771.822 zł  co stanowi 48,86.% planu. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 24.819.322 zł wykonanie wynosi 7.913.271,10 zł co stanowi 31,88% planu. Pierwsze półrocze 2009r. to okres składania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł, ogłaszanie przetargów zadań  inwestycyjnych, które wymagają dłuższego terminu przygotowania wynikającego z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30 czerwca 2009r. 

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności wymagalne

Zobowiązania w tym

Zobowiązania wymagalne

Urząd Gminy

1.410,068,86

171.651,52

37.999,81

0

Ośrodek Pomocy Społecznej

129.431,01

129.431,01

3.583,23

0

Zespół Szkół Kleszczewo

338,69

338,69

12.095,91

0

Zespół Szkół Tulce

1.388,86

1.388,86

11.541,56

0

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności wymagalne

Zobowiązania w tym

Zobowiązania wymagalne

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

1.541.227,42

302.810,08

65.220,51

0

Zakład Komunalny

304.910,48

170.520,81

192.306,74

0

Ogółem

1.846.137,90

473.330,89

257.527,25

0

 

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758 i 900.

Zaległe należności w  Zespołach Szkół  omówione zostały w rozdziale

 

 

Planowany deficyt budżetowy

 

Plan

Wykonanie

Opis

1.591.595

410.495,00

Przychody – kredyt

1.180.570

1.563.442,33

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

390.700

103.625,00

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

2.381.465

1.870.312,33

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

-2.381.465

264.422,36

Deficyt/nadwyżka na 30.06.2009r.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009r. wynosi 4.118.900 zł, w tym:

1.657.000   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach.

2.461,900 Kredyt na budowę ulic w Tulcach

 

 

Rachunki dochodów własnych:

Dochody

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

88.000

44.003,49

50,00

Zespół Szkół w Tulcach

143.500

67.006,96

46,69

 

Dochody uzyskano z wpłat rodziców na wsad do kotła na przygotowanie posiłków dla dzieci, oraz wpłaty osób dorosłych za korzystanie z obiadów, za usługi ksero, odsetki oraz darowizny

 

Wydatki

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

88.000

46.099,10

52,39

Zespół Szkół w Tulcach

143.500

67.940,56

47,35

 

Zakupiono żywność, artykuły kuchenne papier do kserokopiarki, tonery, zapłacono za pralnię, naprawy kserokopiarki.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.:

Zespół szkół Kleszczewo 3.577,07 w tym: za wsad do kotła 880,91 zł, z opłat dodatkowych 1.384,70 zł, z opłat za ksero 671,26 zł  i pozostałe 540,20 zł.

Zespół Szkół w Tulcach 11.004,09 zł w tym: za wsad do kotła 2.097,43 zł, z opłat dodatkowych 640,76 zł,  z opłat za ksero 3.067,42 zł,  pozostałe 5.198,48 zł

 

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Przychody

Paragraf

Plan

 Wykonanie

Opis

0690

12.000

11.613,94

Wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

Wydatki

Paragraf

Plan

Wykonanie

Opis

2440

30.000

30.000,00

Dotacja dla Powiatu na utylizację azbestu

4210

40.000

0,00

 

4300

70.000

4.505,21

Refundacja wynagrodzeń dla Zakładu komunalnego za utrzymanie terenów zielonych

 

Środki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przeznaczone będą w dalszym ciągu na utrzymanie czystości i terenów zielonych.

Środki obrotowe na dzień 01.01.2009r  153.407,96 zł, a na dzień 30.06.2009r. wynoszą 134.292,14 zł

 

 

 

Realizacja  planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2008r.

 

(Realizacja zadań do 31.12.2009r za wyjątkiem zadania „Demontaż oświetlenia na lampach ulicznych”, w którym termin realizacji określono na 30.06.2009r.)

 

Dział

Wyszczególnienie

Wydatki

Stopień realizacja

010

Rolnictwo i łowiectwo

55 900,00

 

 

Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice,  Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki.

 

55 900,00

 

Zrealizowano

600

Transport i łączność

592 075,00

 

 

Budowa ulic w Tulcach

238 000,00

Umowa w trakcie realizacji

 

Budowa drogi  na odcinki Krzyżowniki – Śródka - projekt

10.370,00

W trakcie realizacji

 

Budowa drogi w Szewcach – prace wykończeniowe

17 024,00

W trakcie realizacji

 

Budowa drogi  Zimin –Nowy Świat

17 080,00

Zrealizowano, zapłacono za projekt.

 

Budowa chodnika w Sródce

21.500,00

Projekt w uzgodnieniach

 

Budowa dróg na nowych działkach

267 000,00

Umowa w trakcie realizacji

 

Budowa chodnika w Komornikach 

7 967,00

Środki z Samorządu Wsi

 

Wykup gruntów przy budynku wspólnoty w Nagradowicach i na nowych działkach w Gowarzewie

 

13 134,00

Zapłacono 10.260 zł pozostało 2.874 zł

710

Działalność usługowa

4 059,00

 

 

Wycena nieruchomości

4 059,00

Zlecenia w trakcie realizacji

750

Administracja publiczna

42 544,00

 

Dział

Wyszczególnienie

Wydatki

Stopień realizacja

 

Wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy II część

5 075,00

Zrealizowano

 

Zakup  wyposażenia

33 800,00

W trakcie realizacji

 

Wykonanie strony internetowej Gminy

3 669,00

Zrealizowano

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42 302,00

 

 

Projekt renowacji parku w Kleszczewie – branża drogowa

10 000,00

Zrealizowano

(II ratę w miesiącu lipcu)

 

Demontaż oświetlenia na lampach ulicznych

2 306,00

Zrealizowano

 

Remont pokrycie dachu na budynkach komunalnych w Gowarzewie

20 480,00

Do wykonania w II półroczu.  Złożony wniosek o dofinansowanie do PROW.

 

Projekt – dostosowanie układu funkcjonalnego lokalu komunalnego w Nagradowicach (przychodnia lekarska)

 

9 516,00

 

Zrealizowano

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 512,00

 

 

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury - projekt

60 512,00

Projekt wykonany.

926

Kultura fizyczna i sport

101 763,00

 

 

Budowa kompleksu sportowego w Tulcach   w tym 

„ORLIK 2012”

41 724,00

Wykonano, nie przedłożono faktury za projekt.

 

Budowa kompleksu sportowego w Ziminie

6 039,00

Zrealizowano

 

Plany odnowy wsi

54 000,00

Na uzupełnienie wyposażenia palców zabaw

 

Razem

899 155,00

 

 

 

Kleszczewo 26.08.2009r.