Wójt Gminy Kleszczewo

zatrudni

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

( GOKiS)

 

 

Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

ul. Poznańska 6

63-005 Kleszczewo

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1)      wykształcenie wyższe magisterskie,

2)      staż pracy – minimum 3 lata,

3)      znajomość funkcjonowania instytucji kultury pod względem formalno-prawnym i merytorycznym,

4)      doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych,

5)      zdolności w zakresie organizacji i zarządzania,

6)      dobra znajomość obsługi komputera,

7)      obywatelstwo polskie,

8)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

9)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

10)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      realizacja zadań statutowych GOKiS,

2)       prowadzenie całokształtu spraw  związanych z  organizowaniem działalności kulturalnej oraz  sportowej na terenie gminy,

3)      zarządzanie obiektami wykorzystywanymi do statutowej działalności GOKiS,

( ośrodek kultury, hala sportowa w Kleszczewie, hala sportowa w Tulcach, stadion sportowy, biblioteka publiczna w Kleszczewie, filia biblioteki w Tulcach, kawiarenki internetowe w Kleszczewie i Tulcach, strzelnica w Tulcach, boiska Orlik w Kleszczewie i Tulcach),

4)      gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającego w dyspozycji  GOKiS,

5)      organizowanie imprez  w ramach zadań instytucji,

6)      wydawanie  Gazety Mieszkańców Gminy  Kleszczewo „ SAMORZĄD”,

7)      współdziałanie z  komisjami  Rady Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołectwami, szkołami, stowarzyszeniami  i organizacjami  działającymi na terenie gminy,

 

Wymagane dokumenty :

1)      CV,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy z fotografią,

4)      koncepcję działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

5)      kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie, staż pracy i umiejętności,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 05 stycznia 2010r. godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie„

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 061/8176017, 8176020; 8176033  (Pani Ewa Iczakowska).


                                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                           mgr inż. Bogdan Kemnitz