Zarządzenie Nr 3/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 stycznia 2010r.

 

w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

 

            Na podstawie art.249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Uchwałą Nr XL/271/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2010r. w kwotach:

1.    Dochody                                                               1.455.871 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.455.000 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                        871 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego Zarządzenia)                   

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                   1.455.871 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.455.000 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                       871 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)                  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

 

 

                                                                                               Zastępca Wójta Gminy

                                                                                         mgr inż. Genowefa Przepióra