ZARZĄDZENIE  Nr  6/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 lutego 2010r.

 

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład    mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

Na   podstawie   art.  30   ust. 2   pkt.  3   ustawy  z   dnia  8  marca  1990r   o samorządzie   gminnym   ( tekst  jednolity   z  2001r.   Dz. U.  Nr 142  poz.  1591  ze  zmianami) art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r  o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym   zasobie   gminy  i  o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami) w wykonaniu Uchwały  nr    XV/99/2008   Rady  Gminy   Kleszczewo   z   dnia  07 lutego 2008r.   w  sprawie wieloletniego programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy  Kleszczewo zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam stawkę bazową  czynszu  w wysokości 1,06 zł za

 

1.       Czynniki podwyższające wartość użytkową lokalu

 

Lp.

Czynniki podwyższające stawki czynszu

% podwyżki stawki bazowej

1.

budynek wolno stojący

30

2.

mieszkanie wyposażone w WC

30

3.

mieszkanie wyposażone w łazienkę (wanna, prysznic)

30

4.

mieszkanie wyposażone w c.o.

30

5.

mieszkanie wyposażone w gaz przewodowy

30

 

2.       Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu

 

Lp.

Czynniki obniżające stawki czynszu

% obniżki stawki bazowej

1.

Lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

30

 

§ 2

 

Ustalam  stawkę  czynszu  za  najem  lokalu socjalnego  w  wysokości  40 % stawki  bazowej.

 

§ 3

 

 

Traci  moc Zarządzenie  Nr 15/2003r  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 maja 2003r w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.