Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo – 2010r.

 

1.

1/2010

04 stycznia 20010r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP

2.

2/2010

05 stycznia 2010r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

3.

3/2010

28 stycznia  2010r.

Ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

4.

4/2010

05 lutego 2010r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2010r.

5.

5/2010

08 lutego 2010r.

Powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

6.

6/2010

22 lutego 2010r.

Ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne      wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

7.

7/2010

25 lutego 2010r.

 Powołania Komisji Konkursowej  w celu rozpatrzenia ofert  na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r.

8.

8/2010

11 marca  2010r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

9.

9/2010

29 marca 2010r.

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego  „NIE  BÓJ SIĘ, NIE  LĘKAJ – WYPŁYŃ  NA  GŁĘBIĘ - DAJ  SOBIE  POMÓC ” w roku 2010.      

10.

10/2010

29 marca 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

11.

11/2010

20 kwietnia 2010r.

Przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy

12.

12/2010

28 kwietnia 2010r.

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie

13.

13/2010

07 maja 2010r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.

14/2010

17 maja 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej

15.

15/2010

20 maja 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

16.

16/2010

20 maja 2010r.

Ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach Prezydenta RP   zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

17.

17/2010

20 maja 2010r.

Wyznaczenia lidera gminnego  dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego  w 2010r. na terenie gminy.

18.

18/2010

27 maja 2010r.

Wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

19.

19/2010

01 czerwca 2010r.

Utworzenia Gminnego Biura Spisowego – Powszechny Spis Rolny 2010

20.

20/2010

04 czerwca 2010r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

21.

21/2010

15 czerwca 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

22.

22/2010

15 czerwca 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

23.

23/2010

23 czerwca 2010r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

24.

24/2010

30 czerwca 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

25

25/2010

30 czerwca 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

26.

26/2010

07 lipca 2010r.

 Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej do podejmowania działań wobec dłużników  alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.

27.

27/2010

07 lipca 2010r.

Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej do przekazywania do biura informacji gospodarczej – informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

28.

28/2010

07 lipca 2010r.

Upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do podejmowania działań wobec dłużników  alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.

29.

29/2010

07 lipca 2010r.

Upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do przekazywania do biura informacji gospodarczej – informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika  alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

30.

30/2010

08 lipca 2010r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

31.

31/2010

29 lipca 2010r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.

32.

32/2010

29 lipca 2010r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką.

33.

33/2010

29 lipca 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

34

34/2010

29 lipca 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

35.

35/2010

06 sierpnia 2010r.

Powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Kleszczewie

36.

36/2010

06 sierpnia 2010r.

Mirka polityka

37

37/2010

06 września 2010r.

Powołana komisji przetargowej w celu przeprowadzenia stepowania o udzielenie zamówienia publicznego

38.

38/2010

08 września 2010r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

39

39/2010

20 września 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

40.

40/2010

20 września 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

41.

41/2010

30 września 2010r.

Ustanowienia koordynatora gminnego i pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

42.

42/2010

30 września 2010r.

Powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

43.

43/2010

30 września 2010r.

Ustalenia wysokości nagrody  Gminy w 2010r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

44.

44/2010

30 września 2010r.

Ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

45

45/2010

12 października 2010r.

Powołana komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

46.

46/2010

02 listopada 2010r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

46A

46A/2010

10 listopada 2010r.

Ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów. Prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 listopada 2010r.

47

47/2010

10 listopada 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

48.

48/2010

15 listopada 2010r.

Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011-2014

49.

49/2010

15 listopada 2010r.

Projektu budżetu gminy na 201r.

50.

50/2010

16 listopada 2010r.

Powołania komisji zdrowotnej.

51.

51/2010

22 listopada 2010r.

Powołana komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

52

52/2010

22 listopada 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

53

53/2010

22 listopada 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

54.

54/2010

06 grudnia 2010r.

Powołania Zastępcy Wójta

 

55.

55/2010

06 grudnia 2010r.

Wyznaczenia lidera gminnego dla prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i  Mieszkań  w 2011r.

56.

56/2010

06 grudnia 2010r.

Utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla prowadzenia  Narodowego  Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w  2011r.

57.

57/2010

06  grudnia 2010

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

58.

58/2010

28 grudnia 2010r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

59.

59/2010

28 grudnia 2010r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

60.

60/2010

28 grudnia 2010r.

Wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.