Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9200262
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum Wersja do druku

OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

KOMUNIKAT

z dnia 22 marca 2010r.

 

WÓJT  GMINY KLESZCZEWO

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX/265/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r.

ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE  REALIZACJI ZADAŃ GMINY  KLESZCZEWO

w ROKU 2010

 

W ZAKRESIE

DZIAŁANIA  NA RZECZ OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(art. 4 ust.1 pkt.6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

Zadanie szczegółowe objęte konkursem:

ZORGANIZOWANIE  WYJAZDU dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego nad morzem lub w górach   - zadanie obejmuje poprawienie jakości życia niepełnosprawnych  poprzez możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych,  zorganizowanie  wspólnego spędzenia  czasu wolnego  ( wyjazd 2-3 dniowy w  pierwszej połowie 2010r. dla min. 40 osób;  dopuszcza się również  udział w wyjeździe opiekuna osoby niepełnosprawnej)

Planowane wydatki na w/w zadanie w  2010r. – 3.700 zł

 

I.              WYMOGI  FORMALNE

1.    W   otwartym   konkursie   mogą uczestniczyć  organizacje pozarządowe, osoby prawne i

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:

a)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)      posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

c)       zamierzają realizować zadanie na rzecz  osób niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo,

d)      wykażą się wkładem własnym w realizację zadania w wysokości nie niższej niż 40% kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. ( Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207) w sposób czytelny.

4. Wymagane załączniki do oferty: aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera), poświadczenie złożenia oferty, imienna lista uczestników z wskazaniem ich miejsca zamieszkania (tylko miejscowość i gmina), aktualny dokument  określający cel i zadania podmiotu (statut).

5. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.

6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu, nie spełniające wymogów formalnych, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także sporządzone wadliwie i nieczytelnie zostaną odrzucone.

7. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania- w tym zasady przekazania i rozliczenia dotacji- zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem.

 

II.      WYBÓR  OFERT

1.       Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu  14 dni  od upływu terminu ich składania.

2.       Przy rozpatrywaniu ofert komisja  kierować się będzie następującymi kryteriami:

-     zgodność oferty z programem współpracy,

-     koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, atrakcyjności formy i dostępu   mieszkańców,

-     ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

-          ocena  możliwości realizacji zadania przez oferenta,

-          ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3.       Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty  a także możliwość całkowitego odrzucenia oferty.

4.       Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.

5.       Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczenia w informacjach reklamowych zapisu „ Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Kleszczewo”

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

Formularze ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4  - pokój nr 13, tel. 061 8176017, 061 8176020, 061 8176033 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczewo.pl, a także stronie internetowej Gminy Kleszczewo- www.kleszczewo.pl

 

            Oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 , 63-005 Kleszczewo lub drogą pocztową, w terminie do dnia 21 kwietnia  2010r. (decyduje data stempla pocztowego)

            Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kleszczewie oraz na stronie internetowej www.kleszczewo.pl, www.bip.kleszczewo.pl

 

 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                 Bogdan   Kemnitz


Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2010-03-22 11:05:14, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2010-03-22 11:06:42, Ostatnia zmiana: 2010-03-22 11:07:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1456