Wykonania budżetu Gminy Kleszczewo

za 2009r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2009r. wg Uchwały Nr XXVI/195/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

16.677.569 zł

po stronie wydatków

21.345.781 zł

                                Deficyt budżetu                   4.668.212 zł

 

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura % wykonania

1.

Subwencje

4.825.639,00

4.825.639,00

100,00

28,77

2.

Dochody własne

8.474.220,00

8.716.339,06

102,86

51,98

3.

Dotacje  na zadania zlecone    par 2010

1.565.396,00

 

1.491.720,90

95,29

8,89

4.

Dotacje na zadania własne par 2030

265.122,00

261.245,55

98,54

1,56

5.

Dotacje  i środki z innych źródeł     

par. 2008, 2009, 2310, 2440, 6260, 6300 i 6330. 

 

1.547.192,00

 

1.475.870,06

 

95,39

 

8,80

 

Razem

16.677.569,00

16.770.814,57

100,56

100,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

- dochody bieżące

 

15.106.981,00

 

15.281.207,57

 

101,15

 

91,12

 

- dochody majątkowe

1.570.588,00

1.489.607,00

94,84

8,88

 

 

1. Subwencje

 

W 2009r. otrzymaliśmy w 100% dwie subwencje  wykazywane w dziale 758. tj.:

- 4.424.362 zł część oświatowa subwencji ogólnej

- 401.277 zł subwencja wyrównawcza.

 

2. Dochody własne

 

W dziale 020  Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata wnosi 461,40 zł  i jest wnoszona  przez Starostwo Powiatowe.

 

W dziale 600 Transport i łączność z otrzymanych darowizn od mieszkańców gminy z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych wpłynęła kwota 107.369,76 zł co stanowi 100,35% planu.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 100,49% planu.  Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  5.302,11 zł, a zaległość dotyczy jednej  osoby i wynosi 818,97 zł. Jest to zaległość z 2009r.

Dłużnik nie reaguje na upomnienia dlatego sprawa została przekazana  Radcy Prawnemu celem skierowana jej do Sądu.

 

W paragrafie 0750 zrealizowane następujące wpłaty: 

·          9.563,80 zł za najem lokali mieszkalnych, zaległość  wynosi   264,80 zł i dotyczy 3 osób. Do 12.02.2010r. zaległości zostały uregulowane.

 Oddanych w najem na dzień  31.12.2009r. było  10 mieszkań.

·          164.589,96 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 17 lokali, dwie osoby dzierżawią grunt.  Zaległości wynoszą 11.763,87 zł. i dotyczą 2 osób fizycznych. Z zaległości wpłacona została kwota 5.591,18 zł. Jedna osoba miała rozłożone zaległości na raty jednak  nie dotrzymała nowych terminów zapłaty i należność stała się wymagalna.

·          14.593,79 zł za dzierżawę gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0760 uzyskaliśmy dochód w wysokości 14.107 zł za wykup prawa użytkowania własności za działkę o powierzchni

W paragrafie 0770 dochody uzyskano w wysokości 143.500 zł ze sprzedaży działki w Kleszczewie o powierzchni 1.014 m2  i w Krerowie o powierzchni 811 m2.  

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1.423,95 zł.

 

 

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 księgowane są dochody w  kwocie 642,25 zł. Dochody te,  to 5% z opłat za wydawane dowody osobiste oraz  z tytułu udostępniania danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). Plan w tej pozycji ustalony jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty za kserowanie dokumentów 1.286,36 zł, ogłoszenia reklamowe w książce telefonicznej wydanej przez Urząd Gminy na koniec 2008r. 1.130 zł oraz za korzystanie z kawomatu. Wykonanie w rozdziale wynosi 86,97%.  Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 103,37%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych,

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

O wysokości dochodów w rozdziale 75615 i 75616 decyduje  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

 

 

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

186.144,44

228.382,00

2.212,82

18,00

- rolny

282.347,79

0,00

3.546,90

786,00

- podatek leśny

 

 

1,00

 

- od środków     

   transportowych

96.341,36

30.123,00

1.564,00

 

- od spadków i      darowizn

 

 

1.804,50

1.887,50

- z opłaty    planistycznej

 

 

 

8.223,00

- z odsetek

 

 

421,00

9,50

Razem

564.833,59

258.505,00

9.550,22

10.924,00

 

Zwolnienia w kwocie 258.505,00 zł dotyczą majątku Gminy.

 

 

Na dzień 31.12.2009r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 31.12.2009r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

21.561,00

 

991.819,05

 

2,87

- od nieruchomości   (rozdz.75615) hipoteka

6.915,60

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

42.237,96

577.011,15

7,32

- rolny                       (rozdz.75616)

14.436,19

555.130,13

2,60

- leśny                       (rozdz. 75616)

1,00

193,00

0,52

- od środków transportowych (rozdz.75616)

4.226,00

127.850,00

3,31

Razem

89.377,75

2.252.003,33

3,97

 

Zaległości na dzień 31.12.2009r. zmniejszyły się w stosunku do zaległości na dzień 30.06.2009r. o 16.416,61 zł.  W 2009r. wystawiono 583 upomnień, 29 tytułów wykonawczych na kwotę 3.720 zł,  16 wezwań w sprawie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych, 6 postanowień i wezwań, 8 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych.

Znaczne przekroczenie planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występuje: - w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 2.501,43 zł, zaległości stanowią 15.721,15 zł a nadpłaty 534,38 zł. Zaległości wzrastają. Na dzień 30.06.2009r.  zobowiązania zaległe wynosiły  8.670,31 zł.

- w rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 52.373,36 zł tj. 149,64% planu, zaległość 9.586 zł a nadpłata 6.613,54 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 podatek od spadków i darowizn. Wykonanie wynosi 47.538,70 zł co stanowi 141,91% planu, nadpłata stanowi kwotę 6.506,60 zł,

- w rozdziale 75621, paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Wykonanie wynosi 107.787,94 zł co stanowi 269,47% planu.

W trzech powyższych pozycjach występują nadpłaty, które ujęte są w wykonanych dochodach  co również ma wpływ na wysokość wykonanego planu. Wysokość  podatków z poszczególnych źródeł wprowadzana jest do budżetu na podstawie sprawozdań kwartalnych otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. W związku z tym trudno jest zaplanować wysokość dochodu z tych pozycji gdyż nie posiadamy materiałów na podstawie których można skalkulować plan, opieramy się tylko na danych z lat ubiegłych i realizowanych w ciągu roku dochodach.

Znaczne przekroczenie planu dochodów ściąganych przez Urząd Gminy występuje w rozdziale 75616:

- w paragrafie 0340 podatek od środków transportowych wpłaty wynoszą 127.850 zł co stanowi 141,82% planu. Podatek płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.   Na 30.09.2009r zaległości wynosiły 49.125 zł a wpłaty w październiku i listopadzie 2009r. wynosiły 5.176 zł. Na podstawie tych danych nie skorygowano planu. Wpłaty w miesiącu grudniu wyniosły 37.491 zł co spowodowało zmniejszenie zaległości do 4.226 zł i przekroczenie wykonania planu,

- w paragrafie 0690 wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień wyniosły 3.943,30 zł, a w paragrafie  0910 wpłacone odsetki wyniosły 7.331,03 zł.  Jest to związane z uregulowaniem po wysłanych upomnieniach znacznej części zaległości podatkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień wpłacanych w miesiącu grudniu.

 

W rozdziale 75618 i paragrafie 0410 dochody realizowane są z opłaty skarbowej. Wysokość stawek opłaty określa ustawa – o opłacie skarbowej. Z tego źródła dochodów wpłynęła kwota 33.640,59 zł co stanowi 93,45% planu. W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach do 31 stycznia, do 31 maja i ostatnia rata  do 30 września. Plan ustalony został na podstawie wykonania z 2008r. W 2009r. kilka osób uzyskało nowe zezwolenia, gdyż poprzednie wygasły w związku z czym nie mieli zwiększonej opłaty za rok ubiegły. Dlatego wykonanie jest nieco niższe i wynosi 89,61% planu. 

W paragrafie 0490 ujęte zostały

·          opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 2.950,00 zł

·          opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 64.056,24 zł

·          opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 360.998,65 zł. Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 14.873,57 zł w tym: 

·          za zajęcie pasa drogowego  866,41 zł   zaległość została spłacona do 22.02.2010r.

·          z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 14.007,16 zł.  Zobowiązanie dotyczy  trzech osób. Jedna osoba uregulowała należność w dniu 5.01.2010r. na  kwotę 4.913,40 zł.  Na kwotę 1.721,76 zł posiadamy wyrok sądowy. Przeprowadzona przez Komornika Sądowego egzekucja nie dała zamierzonego efektu dlatego wystąpiono do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności również na współmałżonkę.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty i naliczano odsetki - z tego tytułu uzyskano 44 zł jako zwrot kosztów wezwania do zapłaty oraz 2.996,50 odsetek z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

W rozdziale 75621 wykazany jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie w tej pozycji wynosi 4.156.689 zł co stanowi 101,56% planu. Ze względu na niskie wykonanie w ciągu roku dochodów oraz zapowiedzi z Ministerstwa Finansów o obniżeniu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan został zmniejszony w miesiącu grudniu 2009r. o 480.000 zł. Plan dochodów szacuje Ministerstwo Finansów. Środki przekazywane są z Budżetu Państwa.  W analogicznym okresie roku ubiegłego dochód wyniósł 3.576.443 zł.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w  paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 uzyskano między innymi wpływy z Zakładu Komunalnego 49.857,42 zł  z tytułu rozliczenia za 2008r. dotacji przedmiotowej, odszkodowanie za zalanie budynku w Markowicach 8.628,88 zł, zwrot niewykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2008r. 115.715,78 zł (w tym między innymi: 793 zł budowa drogi Krzyżowniki Śródka, 8.428,56 zł budowa drogi Szewce, 21.500 budowa chodnika w Śródce, 7.967 zł budowa chodnika w  Komornikach, 2.871 zł wykup gruntów, 4.059 zł wycena nieruchomości,  20.480 zł remont budynku komunalnego w Gowarzewie, 3.019,99 zł budowa kompleksu sportowego w Ziminie, 46.588,03 plan odnowy wsi).

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 100,60%. Dochody ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowanie za szkodę powstałą w Zespole Szkół w Tulcach. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 1.226,96 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane są dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 1.250 zł co stanowi 50% planu. W trakcie roku budżetowego 2009 likwidacji uległo liceum uzupełniające. W paragrafie 0970 ujęto należność w wysokości 533,11 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie. Kwota została uregulowana w 2010r.

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców 8.145 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

 

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 145.975,44 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody zrealizowane z świadczeń rodzinnych wynoszą 3.219,94 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe 2.776,29 zł i  wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 12 zł.

 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano odsetki w wysokości 171,95 zł od środków otrzymanych na  realizację programu  „Nie bój się nie lękaj się  - wypłyń na głębię”.

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 2.000,73 zł co stanowi  100,04% planu. W rozdziale 90017 ujęto w należnościach kwotę 35.696,95 zł w tym: z rozliczenia dotacji przedmiotowej 19.586,87 zł i dotacji celowej na inwestycje 16.110,08 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 39.051,59 zł co stanowi 86,01% planu. Należności wynoszą 9.247,75 zł w tym należności wymagalne 4.464,25 zł. Zaległości dotyczą  trzech osób. W ciągu roku na  wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.  Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 383,90 zł odsetek. 

 

 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

 

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01010

 

311.524

 

311.522,50

 

100,00

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600

44.600,00

100,00

na zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

901

901,00

100,00

 na prowadzenie rejestru wyborców

75109

3.792

1.744,79

46,01

na wybory uzupełniające do Rady Gminy

75113

7.082

7.082,00

100,00

na wybory do Parlamentu Europejskiego

85212

1.182.244

1.110.775,22

93,95

na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

1.997

1.997,00

100,00

na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

85214

 

12.099

 

12.099,00

 

100,00

na zasiłki socjalne  i na wypłatę składek    

na  ubezpieczenie  społeczne  dla  określonych osób pobierających zasiłki z 

pomocy społecznej

85219

1.157

999,39

86,38

na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

1.565.396

1.491.720,90

95,29

Razem

 

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości przyznanej dotacji. Środki nie wykorzystane zostały zwrócone do dysponentów w 2009r. oraz pozostała część z rozdziału 85212  tj. 459 zł w 2010r.

 

4. Dotacje na zadania własne

 

Środki otrzymaliśmy w dziale   801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

80101

24.000

24.000,00

100,00

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - program „Radosna szkoła”

80195

660

660,00

100,00

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

85213

1.203

1.097,13

91,20

- dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

96.704

95.503,82

98,76

-  dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych

85219

58.081

58.081,00

100,00

-  utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

21.050

21.050,00

100,00

-  dożywianie uczniów w szkole

85415

63.424

60.853,60

95,95

-  pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

265.122

261.245,55

98,54

Razem

 

 

5. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2008, 2009, 2310, 2440, 6260, 6300 i 6330)

 

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

60016

80.000

0,00

Dotacja z funduszu celowego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimin Nowy Świat. Środki z dotacji wpłynęły w 2010r.

80104

97.200

106.155,15

Dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik  i Kostrzyn za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy

85395

31.333

31.056,64

Dotacja rozwojowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

85395

1.659

1.658,81

Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

 

 

Ciąg dalszy tabeli

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

90004

5.0000

5.000,00

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenie drzew iglastych w miejscowości Tulce.

92601

666.000

666.000,00

Pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk ORLIK 2012 w miejscowościach Tulce i Kleszczewo

92601

666.000

666.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boisk ORLIK 2012 w miejscowościach Tulce i Kleszczewo

 

1.547.192

1.475.870,06

Razem

 

W rozdziale 80104 wpływają dochody od Gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie tj. miesięcznie:  z Poznania 14 do 17 dzieci, ze Swarzędza 4 do 5 dzieci, z Kórnika 5  do 8 dzieci z Kostrzyna 1 do 2 dzieci, z Komornik 1 dziecko. Wykonanie wynosi 109,21% planu.

 

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 16.770.814,57 zł co stanowi 100,56% planu. 

 

 

Wydatki

 

Wydatki majątkowe - Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

234 280

234 083,22

 

Sieci kanalizacyjne i wodociągowa na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie od Syndyka

222 775

222 775,00

 

Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice,  Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki

 (zapłacono część z aneksu za  projekt techniczny)

11 505

11 308,22

60016

Drogi publiczne gminne

2 997 285

2 505 575,74

 

Budowa ulic w miejscowości Tulce etap II

1 488 595

1 322 840,59

Wykonano budowę ulicy Poznańskiej,  Daliowej z odcinkiem Klonowej

 

Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka

18 300

18 300,00

Zapłacono za opracowanie - studium wykonalności inwestycji, niezbędnego do składania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania.

 

Budowa drogi Zimin Nowy Świat zadanie zakończone

367 000

363 289,15

 

Budowa dróg na nowych terenach inwestycyjnych

528 356

396 102,00

Zgodnie z harmonogramem wszystkie zadania zostały wykonane za wyjątkiem terenów budownictwa mieszkaniowego gdzie nie została uiszczona wynikająca z porozumień  darowizna na budowę infrastruktury.   

 

Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym Orlik i Zespole Szkół w Kleszczewie

550 000

360 010,00


Ciąg dalszy tabeli

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

 

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice.

45 034

45 034,00

60016

Drogi publiczne gminne

87 225

77 231,00

 

Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach – odpłatne przejęcie od Syndyka

77 225

77 225,00

 

Wykup dróg

10 000

6,00

71095

Działalność usługowa

18 300

18 300,00

 

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy

18 300

12 200,00

6 100,00

Zapłacono za projekt budowlany boisk i muszli koncertowej.  Złożony jest wniosek o dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi.

75023

Urzędy gmin

19 600

10 549,96

 

Uzupełnienie wyposażenia

19 600

10 549,96

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

10 000

10 000,00

 

Budowa cyfrowego systemu łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej

10 000

10 000,00

Środki przekazane w formie dotacji. Dotacja została rozliczona.

75412

Ochotnicze straże pożarne

265 290

265 282,11

 

zakup wozu bojowego – środki przekazano w formie dotacji. Dotacja została rozliczona

250 000

250 000,00

 

zakup nożyc  hydraulicznych

11 100

11 089,79

 

zakup wentylatora oddymiającego SKORPION

4 190

4 192,32

80101

Szkoły podstawowe

120 000

65 640,26

 

ogrodzenie szkoły w Tulcach

100 000

45 973,26

19 667,00

Zakupiono materiał. W wydatkach niewygasających zaplanowano środki na montaż ogrodzenia.

 

oświetlenie awaryjne w budynku Zespołu Szkół Kleszczewo  i Tulce

20 000

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

44 639

44 639,00

 

Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych. 

44 639

44 639,00

Wykonano projekt oświetlenia, studium wykonalności, koncepcję odbudowy stawów.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

300 000

4 600,94

 

Budowa oświetlenia ulicznego

300 000

4 600,94

Wykonano projekt dla Gowarzewa ul.  Tulecka oraz opłacono opłatę przyłącza do sieci w Taniborzu.

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

318 500

264 991,72

 

Budowa wodociągu na nowych terenach inwestycyjnych

246 500

193 791,72

 

Zakup agregatu  prądotwórczego do hydroforni w Krerowie

40 000

40 000,00

 

Zakup rębarki do gałęzi

25 000

24 400,00

 

Zakup przystanków autobusowych (Bylin, Gowarzewo)

7 000

6 800,00

Zadania  z tego rozdziału realizuje Zakład Komunalny.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem dotyczącym  budowy sieci wodociągowej wszystkie zadania zostały wykonane za wyjątkiem zwodociągowania działek w Markowicach, gdyż nie została uiszczona zgodnie z porozumieniem  darowizna na budowę infrastruktury.   


Ciąg dalszy tabeli

Roz-dział

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

92114

Pozostałe instytucje kultury

253 120

227 120,00

 

zakup kotary wewnętrznej dzielącą płytę główna hali widowiskowo sportowej w Kleszczewie

26 000

0,00

 

Budowa placów zabaw w sołectwach

227 120

227 120,00

Zadania  z tego rozdziału realizuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.  Na budowę placów zabaw została podpisana umowa na  dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi.

92601

obiekty sportowe

2 332 000

2 177 171,61

 

Budowa boiska ORLIK 2012 w Tulcach- inwestycja zakończona

1 166 000

1 051 860,61

 

Budowa gminnego kompleksu sportowego w Kleszczewie  

Etap I    ORLIK 2012. Budowa ORLIKA zakończona

1 166 000

1 125 311,00

92695

Pozostała działalność

50 000

50 000,00

 

Budowa boiska w Nagradowicach

50 000

50 000,00

Wyrównano grunt, zakupiono i zasiano trawę. Zakupiono bramki, siatki, słupki do siatkówki piłkochwyty, 2 wiaty stadionowe 12 osobowe.

 

Razem

7 050 239

5 955 185,56

 

 

Wydatki bieżące  plan 14.295.542 zł, wykonanie 13.203.728,71 zł w tym:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na ten cel w budżecie gminy została zaplanowano kwota 5.391.828 zł, a wykonanie wynosi 5.313.738,17 zł tj. 98,55% planu.

 

2. Dotacje z budżetu gminy

 

Roz-

dział

Dotacja

Plan

Wykonanie

80101

dla publicznej jednostki oświaty

466 825,00

466 825,00

80104

 dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 

290 725,00

288 707,08

80104

 dla publicznej jednostki oświaty

59 281,00

56 822,60

92114

 dla instytucji kultury – zadanie realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

536 160,00

536 160,00

92116

dla instytucji kultury- biblioteki – zadanie realizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

148 300,00

145 300,00

90017

przedmiotowe dla zakładu budżetowego

720 100,00

720 100,00

60004

dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

41 641,00

41 640,47

75023

pomoc finansowa dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

3 100,00

3 100,00

80104

za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym

50 458,00

46 699,59

80105

za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym

8 500,00

7 522,52

85149

dla Powiatu Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996r.

19 950,00

2 166,00


Ciąg dalszy tabeli

Roz-

dział

Dotacja

Plan

Wykonanie

84515

Pomoc finansowa dla Bystrzycy Kłodzkiej na zakupy rzeczowe o charakterze edukacyjnym dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w skutek powodzi w 2009r.

5 000,00

4 800,00

80195

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

10 000,00

9 993,16

92695

na zadanie w zakresie sportu masowego

70 200,00

70 200,00

 

Razem

2 430 240,00

2 400 036,42

 

Dotacje omówione zostały poniżej w poszczególnych działach.

 

3.  Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 304.372 zł a wykonano w wysokości 223.147,09 zł. Wydatki te zostały omówione w dziale 757.

 4. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 6.169.102 zł a wykonano 5.266.807,03 zł. wydatki te omówione są poniżej.

 

Z uwagi, że w części tabelarycznej wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01010 uregulowano całkowite roszczenie tj. 90.071 zł na podstawie sądowej ugody za przyłączenie sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków  w Tulcach.

W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 95,20%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za cztery raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2008r. do sierpnia 2009r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 305.414,22 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

 

W dziale 600 Transport i łączność – Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono cztery raty tj. łącznie 41.640,47zł. Łączna długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wykonane w wysokości 201.893,32 zł co stanowi 60,99% planu (paragraf 4210, 4270, 4300 i 4610)  środki przeznaczono między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 96.830,93 zł, na remont dróg  83.751,99 zł,  znaki drogowe, tablice, mieszankę mineralno asfaltową i naprawę dróg.

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 15.246,72 zł co stanowi 35,45% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów dla mieszkańców Gminy głównie dzieci szkolnych. Wszystkie wnioski o dofinansowanie wypoczynku zostały rozpatrzone.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 78,96%. Przeprowadzono remont w mieszkaniu w Markowicach. Wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano instalację CO, wodno – kanalizacyjną oraz instalację zasilającą mieszkanie w energię elektryczną, zakupiono kocioł gazowy. Zapłacono za usługi kominiarskie dotyczące mieszkań komunalnych oraz opłacono składkę na ubezpieczenie budynków.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 51,04% planu. W rozdziale 71004 pozostały nie zrealizowane wydatki na zmianę plan zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł. Realizację zadania przesunięto na 2010r. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 13.928,61 zł co stanowi 85,45% planu. Na bieżąco zlecane są do wykonania mapy geodezyjne. W rozdziale 71095  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości w tym do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 52.926,33 zł co stanowi 81,83% planu. Wykonanie jest stosunkowo niskie, gdyż nie zostały zrealizowane wszystkie zlecenia   z  2009r.

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  95,01% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. Wszystkie wydatki tj. 44.600 zł pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, środków czystości.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty cztery osoby skorzystały
z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120  wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009 wynosiła 19 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki 7.940,16 zł, środki czystości 2.927,93 zł, wyposażenie,  prenumeratę gazety. W paragrafie 4270 usługi remontowe zaplanowane były środki na remont kotłowni. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niski w ciągu roku wskaźnik dochodów budżetowych. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 60.480,91 zł, opłaty pocztowe 35.517,27 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotycząca programów komputerowych 48.380,53 zł, czyszczenie chodniczków wejściowych, utrzymanie BIP. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 6.891,70 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina 20.719,09 zł. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy środki z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis roczny na etat pracownika w 2009r. wynosi  1.000,04 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na zakup nagród, udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach, na materiały promujące gminę, dofinansowanie udziału zespołów Gminnych w imprezach poza terenem Gminy.  

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są wydatki dotyczące diet wypłacanych  sołtysom z tytułu udziału w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy oraz artykuły biurowe, spożywcze, opłaty za usługi telefoniczne.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 13.721,43 zł co stanowi 86,98% planu. Finansowane są wydatki związane w prowadzeniem rejestru wyborców (obsługa  programu komputerowego, zakup papieru). W Gminie przeprowadzane były wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na ten cel wydano  1.744,79 zł  w tym diety, obsługę informatyczną i podróż służbową. Zadania finansowane z Budżetu Państwa jako zadanie zlecone. Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 11.075,64 zł z tego z dotacji z Budżetu Państwa została pokryta kwota 7.058 zł. W celu przeprowadzenia wyborów po raz pierwszy Gmina została podzielona na trzy okręgi wyborcze. Dlatego przeznaczono dodatkowe środki z budżetu gminy między innymi na wyposażenie lokalu wyborczego w Gowarzewie.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 2.700 zł na zakup paliwa dla Policji, wydano 1.377,31 zł. W 2008r. przekazaliśmy Policji do użytkowania  urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W lipcu 2009r. dokonano przeglądu tego urządzenia za 476 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 98,05%. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych 16.712,77 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi paliwo za 5.821,16 zł, mundury, koszule, polary 11.046,09 zł, myjkę ciśnieniową 1.239 zł, butle aluminiowe do tlenu medycznego 1.855,60 zł, puchary, druki. W paragrafie 4270 usługi remontowe wymieniono okna w strażnicy w Kleszczewie. Z paragrafu 4300 zapłacono za usługi kominiarskie 629,52 zł, przeglądy techniczne 2.203,72 zł,  wynajem autobusów 1.066,11 zł, badania lekarskie strażaków 1.265 zł, usługę gastronomiczną związaną z zawodami w Kleszczewie 840 zł, naprawy i przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne. Pozostała nie rozdysponowana rezerwa 20.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  78,19% planu.  Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów 14.272 zł, za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 14.671,26 zł, tonery i  regenerację tonerów 910,87 zł, oraz ubezpieczenie sołtysów.

 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej, od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego z BGK na inwestycje. Wykonanie w dziale stanowi 73,31% planu. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3 miesięcznej. Stawka ta w stosunku do 31.12.2008r. zmniejszała  się co ma istotny wpływ na wysokość ponoszonych odsetek. W miesiącu maju zakończyliśmy spłacać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 15.000 zł oraz nierozdysponowane środki przeznaczone do dyspozycji Samorządów Wsi 108.768 zł.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 76 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2009r.:

 

Kleszczewo

 

treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

razem

Liczba uczniów         

61

161

133

355

Liczba oddziałów

3

8

6

17

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

20,33

20,13

22,17

20,88

       

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

33,12

liczba pracowników obsługi

 

 

 

9,50

 

Tulce

 

treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

razem

Liczba uczniów         

107

253

93

453

Liczba oddziałów

5

12

5

22

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

21,40

21,08

18,60

20,59

       

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

42,01

liczba pracowników obsługi

 

 

 

10,00

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 85401 i 85446    przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.478.615                  2.443.157,16                   98,57

Zespół Szkół Tulce                    2.601.977                  2.570.152,96                   98,78

 

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

1.793.593,34

1.993.512,72

Wynagrodzenia z pochodnymi

120.613,99

138.613,54

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

80.335,74

82.043,63

Zakup materiałów, w tym między innymi:


Ciąg dalszy tabeli

Kleszczewo

Tulce

Opis

8.283,74

7.033,06

Środki czystości

24.429,10

 

 

 

 

49.361,64

Kleszczewo –meble- gabinet, biurka nauczycielskie, szafka pod komputer, krzesło, lodówka, szafa dla „Radosnej Szkoły”, komputer, monitor, odkurzacz, radiomagnetofony, telewizor, wizualizer, zabawki,.

Tulce – meble  do nauczania początkowego, tablice, telefon, zabawki, szafa ogniotrwała, szafy i regały do przedszkola, radiomagnetofony, notebooki, aparat fotograficzny, komputer

8.166,93

11.761,67

Materiały biurowe, druki

28.866,57

-

Materiały remontowe - ościeżnice, drzwi, wykładzina, parapety, materiały budowlane, farby

27.909,81

27.687,54

Pomoce dydaktyczne

94.612,32

75.113,82

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)

 

123.408,40

 

 

 

 

 

35.118,68

Usługi remontowe, w tym:

Kleszczewo – remont stołówki (układanie płytek, montaż okna podawczego i drzwi aluminiowych), remont korytarza przy świetlicy i toaletach, remont korytarza wejściowego, montaż drzwi aluminiowych i wykładziny

Tulce – wymiana i czyszczenie wykładzin oraz prace malarskie w sekretariacie, gabinetach dyrektorów, toaletach, pokoju nauczycielskim i kuchni

2.661,00

3.440,50

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

79.802,78

67.817,70

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:

3.659,89

7.543,68

Transport, wywóz śmieci

16.440,04

20.970,00

Korzystanie z hali sportowej

36.439,99

22.250,76

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy

1.922,56

-

Wynajem chodniczków wejściowych

2.400,00

1.200,00

Szkolenia i dopłaty do kształcenia nauczycieli

1.464,00

1.464,00

Ochrona Juwentus

4.148,00

3.904,00

usługi w zakresie BHP i P.POŻ

5.931,84

7.468,01

ścieki

805,20

1.760,96

Zakup usług internetowych

1.020,38

1.322,33

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

1.877,55

1.922,38

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

4.469,53

4.019,81

Podróże służbowe krajowe

2.636,50

2.660,00

Ubezpieczenie majątku

87.936,00

109.390,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

5.450,00

6.657,00

Szkolenia

2.250,89

1.318,94

Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek

13.773,73

17.753,41

Akcesoria komputerowe (programy, tonery, kable, zasilacz, mysz)

2.443.157,16

2.570.152,96

Razem

 

Szkolna stołówka w Kleszczewie dziennie wydaje 

a.  uczniowie  - obiady            około 70  (w tym OPS – 38)

b. dorosłe osoby - obiady        około 35

c.  przedszkolaki -   śniadanie, obiad, podwieczorek – około 38

 

Szkolna stołówka w Tulcach dziennie wydaje

a. uczniowie – obiady około 70 (w tym OPS Kórnik – 9, OPS Kleszczewo- 13) 

b. dorosłe osoby  - obiady  około 20

c.  przedszkolaki- 2 śniadania i obiad – około 95

 

W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Poznań  7 do 9 dzieci i na terenie gmin Kostrzyn i Swarzędz po 1 dziecku - paragraf 2310. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywana jest dotacja w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach na 72 do 90 dzieci, w paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie na 11 do 12 dzieci. 

W rozdziale 80105 od września przekazywano środki za 1 dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego w Poznaniu. Przekazano 7.522,52 zł.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych do Poznania, Swarzędza, Owińsk i Środy. Dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza zlecony jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci. Zapłacono 108.613,35 zł. Do Środy i Owińsk dzieci dowożą rodzice. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny. Za dowóz zapłacono 189.189,00 zł.  Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi 86,75% planu.

W rozdziale 80195 księgowane są wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób. Wydano również środki między innymi na: działające w miesiącu marcu ognisko dla dzieci przedszkolnych w Ziminie 1.030,63 zł, nagrody dla uczniów 3.905,94 zł,  przejazd autobusowy na konkursy 2.321,59 zł, prowadzenie przedszkola w Gowarzewie przez Familijny Poznań 13.371,27 zł. Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 32.896,30 zł i dwóch pracowników 2.000,08 zł.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 81,92%.

W rozdziale 85149 zaplanowano 19.950 zł dotacji dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szyjki macicy dla dziewcząt urodzonych w 1996r, wydano 2.166 zł. Dotacja  została rozliczona.

Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy w dniu 30.12.2008r. w 100%.  Przeznaczając środki na następujące  na  następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – na zadanie wydano 4.424,00 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 36.315,11  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano  63.438,17 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  wydano 3.833,00 zł.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 94,20%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób. Wykonany został plan na poziomie 91,36%. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212  finansowane są w znamienitej większości z dotacji celowej na zadania zlecone. Na ogólną kwotę wykonania planu 1.113.275,22 zł z zadań zleconych sfinansowano z dotacji dotacją 1.110.775,22 zł, a z zadań własnych 2.500 zł.  Plan został wykonany na poziomie 93,97%. Wszyscy uprawnieni otrzymali świadczenia rodzinne. W 2009r. wypłacono 10.095 świadczeń w tym: 9.770  to świadczenia rodzinne oraz 325 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Za 10 osób opłacana była składka ubezpieczeniowa od świadczeń pielęgnacyjnych. Na świadczenia wydano 1.065.522,68 zł. Za ubezpieczenie społeczne z paragrafu 4110, 10 osób miało opłaconą składkę ubezpieczeniową od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości  12.785,06 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę  zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, tonery. W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone 1.997 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne 1.097,13 zł. Dotacje pokrywają 100% wydatków.  Plan został wykonany na poziomie 96,69%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

 

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Liczba świadczeń

Źródło finansowania

12.099

12.099,00

100

9

z dotacji celowej na zadania zlecone - zasiłki stałe

96.704

95.503,82

98,75

58

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe, stałe

82.950

82.950,00

100

135

z budżetu gminy – zasiłki celowe, celowe specjalne i zasiłek pogrzebowy

191.753

190.552,82

99,37

202

Razem rozdział  85214

 

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 91,01%. Dodatki otrzymało 27 rodzin.  Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 wyniosły ogółem 325.145,33 zł tj. 94,18% planu. W 2009 na pokrycie wydatków otrzymaliśmy dotację celową na zadania własne w wysokości 58.081,00 zł i dotację na zadania zlecone 999,39zł. Dotacje pokryły  18,17% poniesionych wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych było 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, drzwi wejściowe w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przeglądy instalacji gazowej i gaśnic, opłaty za wyjazdy do banku oraz zapłacono za przegląd techniczny budynku, z paragrafu 4750 zakupiono program komputerowy, tonery, napęd do komputera.

W rozdziale 85228 planowane są wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych 9.410 zł, wykonanie wynosi 1.325,28 zł. Usługi świadczone były w II półroczu dla  1 osoby. Nie było zapotrzebowania na większą ilość świadczeń.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na następujące cele:

53.550,00 zł  na dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 21.050 zł.

  2.475,00 zł dowóz obiadów z Zespołu Szkól w Kleszczewie dla uczniów w Ziminie,

  5.101,11 zł za sprowadzoną żywność z Banku Żywności oraz za transport i rozładunek.

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,78% planu.

 

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 96,08%. Z rozdziału 85311 zakupiono bilety miesięczne dla 3 osób. W rozdziale 85395 poniesiono wydatki na realizację programu „Nie bój się, nie lękaj się – wypłyń na głębię”. Pokryto zasiłki dla 7 osób, wynagrodzenia z pochodnymi, plakaty, usługi psychologiczne i szkolenie komputerowe. Na realizację programu wydano 36.586,64 zł z tego 32.715,45zł pokryła dotacja rozwojowa. Pozostała kwota 3.871,19 zł to środki gminy.

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 i 85446  omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone za okres od stycznia do grudnia 2009r.  na ten cel wydano 54.176 zł. Plan został wykonany w wysokości 96,58%. W paragrafie 3260 wydano 6.677,60 zł tj. 91,10% planu na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

 

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 1.627.367,22 zł co stanowi 75,84%.  Niskie wykonanie planu spowodowane jest  między innymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w 2009r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 52.991,30 zł tj. 82,18% planu w tym:  na zakup rękawic, worków do segregacji śmieci, koszy na przeterminowane leki, broszur „kochasz dzieci nie pal śmieci”  i „wypalanie zabijanie” oraz za wywóz śmieci. Utrzymaniem porządku na ternie Gminy zajmuje się Zakład Komunalny. 

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 64.169,40 zł co stanowi 78,02% planu. Wydatki poniesiono między innymi na: nasadzenie drzew iglastych w Tulcach 10.321,69 zł, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane  między innymi z zakupem karmy dla psów usługi weterynaryjne, 5.000 zł za utrzymanie psów w Schronisku w Swarzędzu.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących zaplanowany został w wysokości 309.800 zł i wykonany w kwocie 250.991,07 co stanowi 81,02%. Z uwagi na to, że część wybudowanej sieci w latach poprzednich pozostała na stanie majątku Gminy zaplanowano wydatki w paragrafie 4210 i 4300 na ewentualne naprawy bądź uzupełnienia. Ze środków tych sfinansowano zabudowę opraw świetlnych w Taniborzu, Tulcach i Szewcach.

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym wykorzystując 10 autobusów, dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2009r. wynosi 28 osób, w tym jedna osoba  na 0,75 etatu i 27  osób w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2009 Zakład otrzymał 720.100 zł  dotacji tj. 100% planu. Dotacja została rozliczona na podstawie Uchwał Rady Gminy i w 2010r. zwrócono do budżetu Gminy 19.586,87 zł. Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano razem na 2.711.139 zł, a wykonanie wynosi 2.628.718,52    bez  pokrycia amortyzacji która wynosi 497.316,37 zł. Wykonanie planu przychodów wynosi 97%. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.939.002,78 zł  tj. 99,20% planu. Głównie to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 930.805,57 zł,  wpłaty za wodę  i odbiór ścieków 904.578,23 zł, wykonane usługi remontowe 99.443,28 zł. Otrzymano zwrot odszkodowań od ubezpieczyciela 27.673,91 zł oraz za oddany złom, prowizje bankowe i oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

Plan kosztów razem wynosi 2.711.139 zł, a wykonanie 2.625.625,28 zł, co stanowi 96,80% bez odpisów amortyzacyjnych, które stanowią kwotę 497.316,37 zł. Stan środków obrotowych na 01.01.2009r. wyniósł 99.624,83 zł, a na dzień 31.12.2009r. 71.231,07 zł.

Poniesione koszty na poszczególne rodzaje działalności:

 

Kwota

Przeznaczenie

1.412.729,57

Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oleje paliwo, części zamienne, energia, ubezpieczenie

135.902,93

Przepompownia w Tulcach

- główne koszty to opłaty za przekazane ścieki  do WCHIRZ  124.577,36 zł

254.035,41

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

- główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130.911,65 zł, energia 54.317,17 zł, analizy, monitorowanie i naprawy 26.360,31 zł, 

723.514,09

Wodociągi gminne  - główne koszty to: wynagrodzenia z pochodnymi 276.620,25 zł, energia elektryczna 76.579,65 , zakup wody 209.767,79 zł,  materiały i części zamienne 97,688,13 zł, opłaty środowiskowe, badania wody, ubezpieczenie.

99.443,28

Utrzymanie czystości,  terenów zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych – główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 55.260,68 zł, zakup materiałów 20.450,17 zł, naprawa sprzętu.

2.625.625,28

Razem koszty

 

Należności wymagalne stanowią kwotę 172.512,22 zł głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są upomnienia. Wydano 20 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostaw wody i przyłącza kanalizacyjnego. Po otrzymanych zawiadomieniach część osób uregulowało swoje zadłużenia lub wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. W dwóch przypadkach odcięto wodę z czego jeden odbiorca spłacił zobowiązanie i nieruchomość została ponownie przyłączony do sieci. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 77,16%. Środki wydano między innymi za: zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 49.859,68 zł, czyszczenie kominów, utylizację padliny, jako współudział Gminy w kosztach utrzymania budynku w do Wspólnoty w Nagradowicach  5.289,96 zł,  umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.537,70 zł, ubezpieczenie budynków, remont sali sołeckiej w Krzyżownikach – Śródce 6.690,35 zł, remont sali w Markowicach 29.113,38 zł, przystosowanie sali w Gowarzewie na prowadzenie zajęć z dziećmi przez Stowarzyszenie Familijny Poznań 10.603,51 zł, za zakup materiałów do remontu sali w Nagradowicach 1.423,54 zł, na remont podejść przy przychodni lekarskiej w Nagradowicach 62.413,76 zł oraz 54.196 zł ujęte w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2009r.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 95,28% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116. W bibliotekach dotacja nie została  wykorzystana w 100% z uwagi na niższy koszt zainstalowania poręczy w bibliotece w Kleszczewie. W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury z paragrafu 6220 nie została zakupiona kotara dzieląca halę sportową w Kleszczewie. W trakcie roku zmienił się Dyrektor jednostki. W rozdziale 92120  wydano środki na opracowanie programu opieki nad  zabytkami. W rozdziale 92195 ujęto w planie  wydatków zadania do  realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. W 2009 roku na plan 54.645 zł wydano 36.294,92 zł co stanowi 66,42%. Środki wydano na integrację poszczególnych wsi w tym między innymi: zakup nagród i słodyczy dla dzieci, pokaz sztucznych ogni, organizowanie festynu, wyjazdy  na pływalnie  i wycieczki do ZOO.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 93,03%. W   planie rozdziału 92601 zrealizowano budowę kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Kleszczewie i Tulcach. Wydano na ten cel 2.177.171,61 zł. Z czego dotacja pokryła 1.332.000 zł a budżet gminy pokrył 845.171,61 zł wydatków. W zakresie zadań bieżących w rozdziale 92695 na plan 110.340 zł wykonanie wynosi 91.418,47 zł tj. 82,85%.  W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzysta klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 70.200 zł. Dotacja została rozliczona.  Na mocy Uchwał Rady Gminy cztery osoby otrzymały nagrodę za osiągnięcia sportowe i dwie korzystały  ze stypendium sportowego. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe i opłaty za udział w zawodach.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75101,75109, 75113,  85212, 85213,  85214 i 85219 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.565.396 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 1.491.720 zł  co stanowi 95,29% planu. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 21.345.781 zł wykonanie wynosi 19.158.914,27 zł co stanowi 89,76% planu. Przy uchwaleniu budżetu na 2009r. wiele zadań planowanych zostało do sfinansowania ze sprzedaży mienia. Pomimo ogłaszanych przetargów  na skutek ogólnego zastoju w obrocie nieruchomościami zakładana sprzedaż nieruchomości nie została zrealizowana. Dlatego w miesiącu październiku i grudniu skorygowano plan dochodów ze sprzedaży mienia o 5.913.320 zł oraz skorygowano wydatki.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczących niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w miesiącu grudniu zmniejszono  dochody i wydatki o 480.000 zł. Dlatego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaciągnięto w dniu 23.12.2009r.  kredyt inwestycyjny. Konieczność korygowania dochodów budżetu jak również kryzys w gospodarce spowodowały  wprowadzenie oszczędności w realizacji planu budżetu. W związku z czym część zadań została przesunięta do realizacji w roku następnym. Na poziom wykonania wydatków budżetowych wpływ miały korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zaplanowane inwestycje.

 

 

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31 grudnia 2009r. 

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności wymagalne

Zobowiązania w tym

Zobowiązaniawymagalne

Urząd Gminy

302.105,59

149.350,70

446.304,97

0

Ośrodek Pomocy Społecznej

145.975,44

145.975,44

24.491,98

0

Zespół Szkół Kleszczewo

638,29

638,29

136.593,33

0

Zespół Szkół Tulce

633,54

633,54

150.348,20

0

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

449.352,86

296.597,97

757.738,48

0

Zakład Komunalny

337.733,42

172.512.22

282.603,81

0

Ogółem

787.086,28

469.110,19

1.040.342,29

0

 

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758, 852  i 900.

Zaległe należności w Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności  wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w  rozdziale 90017.

 

Planowany deficyt budżetowy

 

Plan

Wykonanie

Opis

16.677.569

16.770.814,57

Dochody

21.345.781

19.158.914,27

Wydatki

-4.668.212

-2.388.099,70

Deficyt  na 31.12.2009r. (dochody  minus wydatki)

Finansowanie deficytu

3.333.595

2.700.595,00

Przychody – kredyt

1.563.442

1.563.442,33

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

228.825

228.825,00

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

4.668.212

4.035.212,33

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r. wynosi 6.283.800,00 zł, w tym:

1.580.000,00   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO.

2.651.800,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

2.052.000,00 zł kredyt na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie  i w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych z BGK.

 

Rachunki dochodów własnych utworzone przez Radę Gminy (kierownicy jednostek organizacyjnych nie tworzyli rachunków dochodów własnych):

Dochody

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

88.000

80.333,34

91,29

Zespół Szkół w Tulcach

143.500

135.881,71

94,69

 

Dochody uzyskano z wpłat rodziców na wsad do kotła na przygotowanie posiłków dla dzieci, oraz wpłaty osób dorosłych za korzystanie z obiadów, za usługi ksero, odsetki oraz darowizny

 

Wydatki

Jednostki

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

Zespół Szkół w Kleszczewie

88.000

77.494,36

88,06

Zespół Szkół w Tulcach

143.500

125.578,13

87,51

 

Zakupiono żywność, artykuły kuchenne, papier do kserokopiarki, tonery, środki czystości, zapłacono za pralnię, naprawy kserokopiarki i taboretu gazowego.

 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.:

Zespół Szkół Kleszczewo 8.411,66 w tym: za wsad do kotła 3.246,61 zł, z opłat dodatkowych 2.968,93 zł, z opłat za ksero 1.616,48 zł  i pozostałe 579,64 zł.

Zespół Szkół w Tulcach 22.241,27 zł w tym: za wsad do kotła 12.503,25 zł, z opłat dodatkowych 3.224,14 zł,  z opłat za ksero 6.367,30 zł,  pozostałe 146,58 zł

 

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Przychody

Para- graf

Plan

Wykonanie

Opis

0690

12.000

21.641,29

Wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska

 

Wydatki

Para-graf

Plan

Wykona-nie

Opis

2440

30.000

12.071,01

Dotacja dla Powiatu na utylizację azbestu

4210

40.000

4.652,01

zakup paliwa, drzew i krzewów

4300

70.000

65.542,22

Refundacja wynagrodzeń dla Zakładu komunalnego za utrzymanie terenów zielonych, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów

 

Środki obrotowe wynosiły: na dzień 01.01.2009r.  153.407,96 zł, na dzień 31.12.2009r. 91.577,55 zł. Różnicę w rozliczeniu stanowią odsetki, które są dochodem gminy.

 

Realizacja  planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2008r.

 

(Realizacja zadań do 31.12.2009r za wyjątkiem zadania „Demontaż iluminacji na lampach ulicznych”, w którym termin realizacji określono na 30.06.2009r.)

 

Dział

Wyszczególnienie

Wydatki

Stopień realizacja

010

Rolnictwo i łowiectwo

55 900,00

 

 

Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowice,  Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Poklatki.

 

55 900,00

 

Zrealizowano

- projekt

600

Transport i łączność

592 075,00

 

 

Budowa ulic w Tulcach

238 000,00

Zrealizowano

 

Budowa drogi  na odcinki Krzyżowniki – Śródka - projekt

10.370,00

Zrealizowano 

 

Budowa drogi w Szewcach – prace wykończeniowe

17 024,00

Zakończono

 

Budowa drogi  Zimin –Nowy Świat - projekt

17 080,00

Zrealizowano

 

Budowa chodnika w Śródce

21.500,00

Zwrócono do budżetu

 

Budowa dróg na nowych działkach

267 000,00

Zrealizowano

 

Budowa chodnika w Komornikach 

(Środki z Samorządu Wsi)

7 967,00

Zwrócono do budżetu

 

Wykup gruntów przy budynku wspólnoty w Nagradowicach i na nowych działkach w Gowarzewie

 

13 134,00

 

Zrealizowano

710

Działalność usługowa

4 059,00

 

 

Wycena nieruchomości

4 059,00

Zwrócono do budżetu

750

Administracja publiczna

42 544,00

 

 

Wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy II część

5 075,00

Zrealizowano

 

Zakup  wyposażenia

33 800,00

Zrealizowano

 

Wykonanie strony internetowej Gminy

3 669,00

Zrealizowano

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42 302,00

 

 

Projekt renowacji parku w Kleszczewie – branża drogowa

10 000,00

Zrealizowano

 

Demontaż iluminacji na lampach ulicznych

2 306,00

Zrealizowano

 

Remont pokrycie dachu na budynkach komunalnych w Gowarzewie

20 480,00

Zwrócono do budżetu

 

Projekt – dostosowanie układu funkcjonalnego lokalu komunalnego w Nagradowicach (przychodnia lekarska)

 

9 516,00

 

Zrealizowano

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

60 512,00

 

 

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury - projekt

60 512,00

Zrealizowano

926

Kultura fizyczna i sport

101 763,00

 

 

Budowa kompleksu sportowego w Tulcach   w tym 

„ORLIK 2012”

41 724,00

Zrealizowano

 

Budowa kompleksu sportowego w Ziminie

6 039,00

Zrealizowano

 

Plany odnowy wsi

54 000,00

Zrealizowano w kwocie 7.411,97

 

Razem

899 155,00

 

 

Zadanie dotyczące:

- budowy chodnika w Śródce nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości    dofinansowania ze środków zewnętrznych tego zadania.

- budowa chodnika w Śródce  i Komornikach zbyt mała kwota na rozpoczęcie zadania, a w wydatkach budżetu na 2009r. zadanie nie było ujęte,

- wycena nieruchomości  rozdział 71095, kwotę w wydatkach niewygasających pomyłkowo ujęto w tym rozdziale. Wydatek dotyczy opłat geodezyjnych i winien być ujęty w rozdziale 71014,

- remont pokrycia dachu w budynku komunalnym w Gowarzewie, Zadanie ujęto w szerszym zakresie łącznie z zagospodarowaniem terenu i wniosek złożono do współfinansowania ze środków Unijnych PROW,

- Plany odnowy wsi środki pozostawiono na budowę placu zabaw w Tulcach.

 

Z niezrealizowanych wydatków zwrócono do budżetu 115.715,78 zł.

 

 

Kleszczewo 22.03.2010r.