GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

W KLESZCZEWIE

poszukuje chętnych do pracy na stanowisko:

 

TRENER ŚRODOWISKOWY (ANIMATOR)

 

miejscem zatrudnienia będzie kompleks boisk ORLIK w Kleszczewie;

praca w wymiarze 20 godz. tygodniowo głównie popołudniami

 

1.    Kandydat musi spełniać niezbędne wymagania:
a)    ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)    nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,
d)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U.      
Nr 226 poz. 1675 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.Nr 738 z późn. zm.)
e)    ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja  ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie  rekreacji ruchowej, albo
f)    posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył(a) specjalistyczny kurs
      instruktorów w dyscyplinie tj. kurs gier zespołowych oraz tenisa ziemnego i zdał(a)
      egzamin końcowy.


oferty ( CV oraz kopię dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje)

 należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 10 maja 2010r. godz. 15.00  na adres:

 

GOKiS w Kleszczewie

ul. Poznańska 2

63-005 Kleszczewo


w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta na stanowisko trenera środowiskowego (animatora)w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie"

Szczegółowych informacji udziela:

Jakub Czubak – Dyrektor GOKiS

692 467 020